หนองคาย-องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14

41

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 22 ม.ค. 63 พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะไปตรวจเยี่ยมครู และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 ต.หนองสองห้อง อ.เมือง จ.หนองคาย

โดยได้เยี่ยมชมผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน เยี่ยมชมทักษะวิชาชีพ บูธนิทรรศการ ผลงานนักเรียน ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 ได้กล่าวต้อนรับองคมนตรี จากนั้นพลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้โอวาทแก่นักเรียน และมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เปิดทำการสอน 4 ระดับ คือ ระดับอนุบาล, ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,100 คน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 ได้ใช้ระบบ ดีแอลทีวี ช่วยในการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณจากมูลนิธิไกลวังกล และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสรรสมาร์ททีวี ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 30 เครื่อง ตามจำนวนห้องเรียน มีการจัดวางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้ทันสมัย  ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ได้รับรางวัลทั้งด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และมีทักษะอาชีพ NT สูงกว่าระดับประเทศ O –net สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้.

ภาพ/ข่าว กำธร กองสมบัติ / หนองคาย