บึงกาฬ-เร่งจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

41

วันที่ 20 ม.ค. 2563 นายนฤชา โฆษาศิวิไลช์ รอง ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านกา รศึกษาจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่และสภาพปัญหาด้านการศึกษาของจังหวัด โดยมีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาจังหวัดบึงกาฬ มีทิศทางไปในแนวทางเดียวกันมรการจัดเสวนา “เหลียวหน้า แลหลัง”สะท้อนปัญหาและความต้องการด้านการศึกษาในปัจจุบันของจังหวัด บึงกาฬ ผ่านประเด็นท้องถิ่นกับการส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดบึงกาฬ โดยนายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประเด็นยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติกับการพัฒนาประเทศไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เพ็งจันทร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดบึงกาฬกับการขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวั ดบึงกาฬ โดยนายสิทธิมา ดวงสุภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประเด็นการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนในยุค thailand 4.0 โดยนายเจต เกตุจำนง อดีตประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ประเด็นสภาพของตลาดแรงงานที่ต้องการให้จัดการการศึกษาเพื่อสอดคล้อง กับตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศ โดยจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ และการวิเคราะห์สภาพปัญหาและศักยภาพด้านการศึกษาของจังหวัดบึงกาฬ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนา ดุลยพัชร์ และคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ก่อนจะร่วมกันสรุปข้อมูลจากการวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำร่างยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษาของจังหวัดบึงกาฬต่อไป ..

ภาพ/ข่าว มงคล///บึงกาฬ