เลย-ภูกระดึงเตรียมต้อนรับอาคันตุกะเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย

292

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.63นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เปิดเผยว่า มูลนิธิส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมสุรินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กำหนดจัดงานโครงการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้ที่ 1 ประจำปี 2563 International Folklore Festival (Thailand Diff 2020 1th) ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2563 ณ แลนด์มาร์ค (Land Mark) ผานกเค้า ตำบลผานกเค้า บริเวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึง และบ้านห้วยส้มใต้ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ระหว่างชุมชนกับอาคันตุกะ การส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ และภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนต่าง ๆ ของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักของนานาชาติ อันจะเป็นรากฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจของชุมชนบนวิถีพอเพียง และหลักพระพุทธศาสนา

นายอำเภอภูกระดึง กล่าวถึงลักษณะของงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย (ThailandIFF) ว่า เป็นเทศกาลคาราวานศิลปการแสดงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ชาติพันธุ์วรรณนา พิธีกรรม ประเพณีการสัมมนาสาธิต ตีพิมพ์วารสารอัตลักษณ์ และความเป็นพื้นบ้าน การสัมมนาทางวิชาการ ค่ายวิชาการ ชุมชนวิชาการ การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน การศาสนา การศึกษา ความสัมพันธ์วิถีไทย วิถีพุทธ และวิถีโลก การประกาศสันติภาพโลก ค่ายอาสาพัฒนานักเรียน นักศึกษา และหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นนานาชาติ โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมงานฯ ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2563 ประกอบด้วย อาคันตุกะจากานาชาติ (242 คน) ได้แก่  ศรีลังกา อินเดีย เกาหลี รัสเซีย ฮังการี อิสราเอล บังคลาเทศ เนปาล เม็กซิโก บัลกาเรีย อินโดนีเซีย ซี่น อัลจีเรีย และสาธารณรัฐเชค  รวมทั้งส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน องค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรธุรกิจ ผู้มีจิตศรัทธา เป็นต้น ประมาณเกือบ 1,000 คน

 โดยวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. ผู้นำประเทศจาก 17 ประเทศ เข้าร่วมประชุมรับชมวีดิทัศน์ที่นี้ภูกระดึง มรดกอันล้ำค่าควรแห่งการอนุรักษ์ เป็นสมบัติชาติและสมบัติโลก จากนั้นผู้นำประเทศ ร่วมลงนามบันทึกในประกาศ ให้ภูกระดึงเป็นสถานที่ที่มีความล้ำค่าควรแห่งการร่วมกันอนุรักษ์ของโลก และการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างประเทศในการส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่คู่กับสังคมโลก บนพื้นฐานแห่งสันติภาพ เวลา 18.00 น. เป็นการแสดงนานาชาติฝ่ายไทย “เพลงลอยกระทง” และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ตามลำดับ ส่วนในวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นานาชาติ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป พิธีกรรมผูกเสี่ยว/บายสี สู่ขวัญ และกิจกรรมอื่น ๆ และเวลา 18.30 น. เป็นต้นไป การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ โดยเริ่มจากประเทศไทย เป็นลำดับแรก

ภาพ/ข่าว บุญชู  ศรีไตรภพ  จ.เลย