บึงกาฬ-ผู้ว่าพบสื่อสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

25

วันที่ 20 ม.ค. เวลา 10.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พบปะสื่อมวลชน และหัวหน้าส่วนราชการ ในโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ต่อการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ และแสวงหาความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สื่อมวลชนทุกแขนงมีความรู้ความเข้าใจต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และสามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้อย่างถูกต้อง และทั่วถึง ที่ ห้องประชุมสิรินธรธารา 2 โรงแรมเดอะวัน ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ ได้เน้นย้ำให้สื่อมวลชนในพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับประชาชน คือ เรื่องการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน รณรงค์ลดให้ถุงพลาสติก แยกขยะทุกครั้งก่อนทิ้ง เรื่องค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดการเผาทั้งขยะในครัวเรือน และพื้นที่ทางการเกษตร สั่งการให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังการเกิดไฟป่าในพื้นที่ การสร้างวินัยการจราจรกับประชนในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ ต้องดำเนินการตลอดไม่เพียงเฉพาะในเทศกาลสำคัญเท่านั้น และเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ย้ำแล้งนี้น้ำมีเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค แต่ประชาชนต้องช่วยกันประหยัด ด้านคณะทำงานบริหารจัดการน้ำ จ.บึงกาฬ วางแผนเตรียมพร้อมหากน้ำในแม่น้ำโขงแห้ง เตรียมผันน้ำสำรองจากหนองกุดทิง มาสำรองใช้ทันที
นอกจากนี้ ยังถือเป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างสื่อมวลชนกับส่วนราชการ โดยมีการตอบข้อซักถาม และนำเสนอนโยบายโครงการของรัฐบาล และผลการดำเนินการต่างๆให้ สื่อมวลชนได้รับทราบ และนำไปเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนต่อไป .

ภาพ/ข่าว มงคล///บึงกาฬ