เลย-อนุมติงบสร้างฝายกระสอบทราบกั้นลำห้วยแก้ปัญหาภัยแล้ง

57

เวลา 09.00 น.วันที่ 17 ม.ค.63  ณ ห้องประชุมพรหมเลิศ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย อ.เมืองเลย จ.เลย    นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย มอบหมายให้นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รอง ผวจ.เลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัง หวัดเลย               

***นายปัญญา  วงศ์ศรีแห้ว  รอง ผวจ.เลย  กล่าวว่า  การประชุมเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งปี 2563 ที่ทราบว่าพื้นที่จังหวัดเลยเป็นอีกจังหวัดที่ประสบภัยแล้งรุนแรงเป็นบริเวณกว้าง มีระเบียบวาระการว่าด้วยการรายงานของรองผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเลย สถานการณ์ลมฟ้าอากาศ ฝน อุณหภูมิ ภาวะอากาศร้อนและภัยแล้ง ในรอบ 7 วันและเดือน ม.ค.  63  พื้นที่ จ.เลย การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3 ฉบับ (ภัยหนาว และภัยจากช้างป่า)   การขออนุมัติปรับลดโครงการจัดทำฝายกระสอบทรายปิดกั้นลำน้ำชั่วคราว 2 อำเภอ เนื่องจากปริมาณน้ำต้น ทุนไม่เหมาะสม   โครงการจัดทำฝายกระสอบทรายปิดกั้นลำน้ำชั่วคราว อ.ปากชม จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 209,250 บาท  โครงการจัดทำฝายกระสอบทรายปิดกั้นลำน้ำชั่วคราว อ.ผาขาว นวน 6 โครงการ งบประมาณ 163,100 บาท ประชาชนได้รับประโยชน์ 2,800 ครัวเรือน  12,300 คน   

ภาพ/ข่าว บุญชู  ศรีไตรภพ  จ.เลย