อบจ.ศรีะสเกษ ปล่อยเครื่องจักรกลสู้ภัยแล้ง

48

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษปล่อยขบวนคาราวานเครื่องจักรกลเครื่องเจาะน้ำบาดาลที่ทันสมัยลงลุยพื้นที่ในรอบปีเพื่อทำการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งและถนนชำรุดใน 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ โดยการไปนอนไปกินอยู่ในพื้นที่ 365 วัน

วันที่ 17 มกราคม 2563 ที่ ศูนย์ซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น และปล่อยคาราวานเครื่องจักรกล  เครื่องเจาะน้ำบาดาล เพื่อออกปฏิบัติงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และช่วยเหลือบรรสาธารณภัย แก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งและถนนชำรุดใน 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวิเชียร ถิระเลิศพาณิชย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษร่วมพิธีในครั้งนี้

นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งเขตจังหวัด และมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น โดยภารกิจดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฉะนั้น ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อภารกิจดังกล่าว  จึงได้เปิดศูนย์ซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นและปล่อยคาราวานเครื่องจักรกล เพื่อออกปฏิบัติงานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และน้ำเพื่อการอุปโภค ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง ที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จ พร้อมกับช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งและถนนชำรุดใน 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ โดยการไปนอนไปกินอยู่ในพื้นที่ 365 วัน

มาธวรรย์ แสนมานิตย์ / ศรีสะเกษ