เลย-งานวันครูโลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย

36

วันที่  16  มกราคม  2563 ณ อาคารอเนกประสงค์  ร.ร.ชุมชนวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย  นายปัญญา  วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” มีแขกผู้มีเกียรติ  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  ร่วมงานจำนวนมาก

นายกานนท์  แสนเภา รองผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  รายงานว่ากระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันครู เป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2500 และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันครู” การจัดงานวันครู ได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว 63 ครั้ง จนถึงปัจจุบัน การจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563  มีวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ตลอดทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติครู  โดยจัดให้มีกิจกรรมทางศาสนา การแสดงมุทิตาจิตแด่ครูอาวุโส การระลึกถึงพระคุณครู      การกล่าวคำปฏิญาณเพื่อปลูกจิตสำนึกและยืนยันในอุดมการณ์วิชาชีพ รวมถึงการมอบโล่ รางวัล เกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และผู้สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจากทุกภาคส่วน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ในครั้งนี้  ประกอบด้วย คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา  จากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 19  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เทศบาลเมืองวังสะพุง  วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย