ศรีสะเกษ-ยุบโรงเรียนให้ชุมชนพิจาณราคาต้นทุนทางการศึกษาด้วย

454

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ดูแล 7 อำเภอ มีโรงเรียนขนาดเล็ก 113 แห่งจาก 180 โรง ยืนยันได้ปฎิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ในการยุบ หรือ ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ชุมชนพิจารณาด้วย

วันที่ 15 มกราคม 2563 จากสถานการณ์การยุบ หรือการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ขณะนี้ได้มีการกระจายข่าวออกไปเป็นกระแสโซเชียลเพิ่มมากขึ้น ผู้ปกครองก็มีการแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย โดยฝ่ายแรกก็เห็นด้วยในการยุบ หรือควบรวมกับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการเรียนการสอนที่ได้มาตราฐาน เพราะโรงเรียนเก่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาฝากเรียนน้อย บางโรงเรียนมีครู 1 คน รับผิดชอบนักเรียน 1 คน แถมมี ผอ.บริหารอีก 1 คน ทำให้มีค่าใช้จ่ายการด้านการศึกษาสูง ครูเงินเดือนสูง สอนสบายเพราะมีนักเรียนน้อย แต่บางโรงเรียน ก็ยังคงมีนักเรียนที่ผู้ปกครองไว้วางใจ นำมาฝากเรียนกันเป็นจำนวนมากอยู่ แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่ก็ใกล้ชุมชน หมู่บ้าน คุณภาพการเรียนการสอนดี ทำให้ผู้ปกครองไม่อยากจะให้ยุบไป เฉพาะในเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 อำเภออุทุมพรพิสัย ที่ดูแลโรงเรียนทั้งหมด 180 โรง ในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย 68 โรง, อำเภอราษีไศล 48 โรง, อำเภอห้วยทับทัน 26 โรง, อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 16 โรง, อำเภอเมืองจันทร์ 12 โรง, อำเภอศิลาลาด 15 โรง และอำเภอ บึงบูรฬ์ 5 โรง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 113 โรง กระจายกันอยู่ทั้ง 7 อำเภอ

นายสุริภาส สีหะวงษ์ รก.ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เปิดเผยว่า โดยได้ทำหนังสือแจ้งในเรื่องมติของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การควบรวมของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด โดยการดำเนินงานของกเราแยกเป็น 7 อำเภอที่เราดูแลอยู่ ซึ่งมีคณะกรรมการโดยมีนายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธาน และมีผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ทำหน้าที่เป็นเลขาของทุกคณะ โดยได้ออกไปประชุมชี้แจงในทุกพื้นที่ ทั้ง 7 อำเภอ โดยได้ชี้แจงข้อหารือต่างๆ พร้อมแนะนำวิธีการในการดำเนินการทำตามมติกับทุกโรงเรียนขนาดเล็ก กับชุมชน หมู่บ้าน คณะกรรมการการศึกษาในแต่ละโรงเรียน โดยขั้นตอนในระยะนี้เป็นการรอมติของที่ประชุมการทำประชาวิจารณ์ ของโรงเรียนได้ส่งขึ้นมา เพื่อที่จะรายงานต่อไปยัง สำนักงาน สพฐ.ให้รับทราบมติ และจะได้สั่งการดำเนินการต่อไป โดยข้อมูลเบื้องต้นก็มีทั้ง 2 ฝ่าย บางโรงก็ต้องการให้ยุบ แต่บางโรงก็ไม่ประสงค์ที่จะให้ยุบ ยืนยันว่ามีลูกหลานมาเรียนจำนวนมากอยู่

ส่วนโรงเรียนที่ยังจะขออยู่ต่อไปนั้นโดยให้เหตุผลว่า โรงเรียนเหล่านั้นกลายเป็นสถาบันหลักของชุมชนไปแล้ว คือ มีบ้าน ต้องมีวัด และมีโรงเรียน จึงจะครบ คำว่า บ – ว – ร ( บอ วร ) ซึ่งจะได้ดำเนินการประเมินในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านมีจำนวนผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาเรียน ด้านคุณภาพทางการพัฒนาการศึกษา การดูแลนักเรียน ปริมาณอัตรากำลังครูที่อยู่ดูแลเด็ก มากไปน้อยไปไหม โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายต่อจำนวนประชากรเด็กนักเรียน โดยให้ปฎิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ได้สั่งการมาด้วยเช่นกัน รก.ผอ.กล่าว

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ