สุรินทร์-ปศุสัตว์สุรินทร์ ติวเข้ม อาสาปศุสัตว์ให้เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

54

วันนี้(14 ม.ค.2563)  นายสัตว์แพทย์เอกภพ  ทองสวัสดิ์วงศ์  ปศุสัตว์เขต3 จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามพระปณิธานและทรงมีประสงค์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  พ.ศ.2560-2563 ทั้งนี้เพื่อบูรณาการการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบของประชารัฐ และสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฎิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ ณ.หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายสัตว์แพทย์ประยรู  พรมไธสง รักษาการปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์  เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ  และอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่ จำนวน 427 คน ในพื้นที่ 17 อำเภอ

ทางด้าน นายสัตว์แพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มกราคา 2563 ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ เพื่อเป็นการบูรณาการการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบของประชารัฐ โดยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน พร้อมทั้งเป็นการสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศุสัตว์ที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฎิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั้งทังหวัดสุรินทร์ อีกด้วย

ภาพ/ข่าว   เขมชาติ ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์.