ยะลา-ผบช.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำหน่วย ของตำรวจภูธรภาค 9 ประจำปีงบประมาณ 2563

24

วันนี้ (13 ม.ค.63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมยะลารวมใจ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำหน่วย ของตำรวจภูธรภาค 9/ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งการจัดประชุมสัมมนาผู้นำหน่วย ระดับสถานีตำรวจ เป็นนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9/ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้

  1. เพื่อรับทราบนโยบายรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และแนวทางการบริหารงานของตำรวจภูธรภาค 9 /ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า
  2. เพื่อเป็นการระดมความคิดของหัวหน้าหน่วย ในการป้องกันปราบรามอาชญากรรม ยาเสพติด ปัญหาความมั่นคง ภัยแทรกซ้อน สำหรับใช้เป็นเข็มมุ่งในการขับเคลื่อนการปฏิบัติ
  3. เพื่อนำเป็นแนวทางที่ได้จากการประชุมสัมมนา ไปปรับใช้ในการบริหารงานของหน่วยระดับสถานีตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
    ซึ่งในปี 2563 กำหนดจัดประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 13 – 15 ม.ค.63 มีข้าราชการตำรวจ ผู้สัมมนาเข้าร่วมในพิธี ฯ จำนวน 125 นาย คณะวิทยากร ได้เชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาต่าง ๆ รวมทั้งผู้บังคับบัญชา มาบรรยายแนวคิดด้านการบริหารหน่วยระดับสถานี อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในทุกมิติ

พล.ต.ท.รณศิลป์ ฯ กล่าวว่า การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำหน่วย ฯ ในครั้งนี้ ผู้นำ (Leader) เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งต่อความสำเร็จขององค์กร ทั้งนี้ เพราะผู้มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง ที่จะต้องวางแผนสั่งการดูแลและควบคุมให้บุคลากรขององค์กรปฏิบัติงานต่างๆให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ปัญหาที่เป็นที่สนใจของผู้บังคับบัญชาและบุคคลทั่วไปอยู่ตรงที่ว่าผู้นำทำอย่างไรหรือมีวิธีการอย่างไรให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ตามเกิดความผูกพันกับงานแล้วทุ่มเทความสามารถและพยายามที่จะทำให้งานสำเร็จด้วยความเต็มใจ การเป็นผู้นำจะต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ควบคู่กันไป ผู้บังคับบัญชาต้องทำเป็นปุ๋ย สนับสนุนดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความพร้อม ขวัญและกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ตามที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเคยแนะนำไว้

หัวหน้าสถานีทุกระดับชั้นเป็นตำแหน่งที่สำคัญยิ่ง ต่อภารกิจการนำผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ ในงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม สนองตอบนโยบายของรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 9 ดังนั้น การที่ตำรวจภูธรภาค 9 และ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ได้จัดให้มีโครงการประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการระดับผู้นำหน่วยประจำปี 2563 ขึ้นในครั้งนี้ จึงถือเป็นเรื่องที่ดีต่อหน่วย เพื่อให้หัวหน้าสถานีได้นำแนวทางที่ได้จากการสัมมนา ไปปรับใช้สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ ขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้ตระหนักเล็งเห็นความสำคัญ ตั้งใจรับแนวทางที่ได้รับจากวิทยากร ผู้บังคับบัญชา ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการหน่วยในโอกาสต่อไป