บึงกาฬ-มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาเด็กพิการและออทิสติก

85

วันนี้ 10 ม.ค. เวลา 13.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 50 คนทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท

ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กพิเศษที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป ณ ณ
ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬนายดาวเทียม บับที ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาศิริวัฒนาพรรณวดี
ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุน ให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ยังไม่ได้รับโอกาศในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กๆที่ด้อยโอกาส และยากไร้ทางสังคม
มีฐานะยากจนในปีการศึกษานี้ เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถช่วยตนเองได้
การพัฒนาบุตรหลานควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระได้ระดับหนึ่ง
เด็กพิการจะมีศักยภาพและช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ขอให้กำลังใจทุกคนที่มีความอดทน มุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลาน เพื่อให้มีศักยภาพ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ..

บรรยายภาพ///นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 50 คน ทุนละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กพิเศษที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ภาพ/ข่าว มงคล ///บึงกาฬ