เลย-ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯเยี่ยมเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ

76

เมื่อเวลา 09.00  น.วันที่ 10 ม.ค.63  ณ  เกษตรแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย   นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ อินตาพรม เกษตรจังหวัดเลยและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเลย ตรวจราชการเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรในระบบแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ

นางนันทิยา ศรีทัดจันทา เกษตรอำเภอภูเรือ เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มโดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนำการผลิต นำไปสู่การจัดการสินค้าเกษตรสู่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน สร้างเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร และเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิต กลุ่มจึงได้จัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับตำบลหนองบัวขึ้น ตามระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อนำไปใช้ในการขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเกษตรกร พร้อมนี้ ได้เยี่ยมเกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดสีเพื่อการส่งออก พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางในการประกอบอาชีพของเกษตรกร

ภาพ/ข่าว บุญชู   ศรีไตรภพ   จ.เลย