ลพบุรี-อบต.ชัยบาดาลเปิดงานเทศกาลกินปลาชิมพุทราชัยบาดาลตลาดต้องชมครั้งที่9

68

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลกินปลา ชิมพุทราชัยบาดาล ตลาดต้องชมครั้งที่9 ณ บริเวณ ตลาดปลา อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี โดยชุมชนที่ตั้งอยู่ริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรอย่างมากในการประกอบอาชีพประมงตลอดฤดูกาลมีตลาดปลาขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาลและยังมีการประกอบอาชีพทางการเกษตรหลากหลายอาชีพทางการเกษตรที่สร้างรายได้และมีชื่อเสียงให้แก่ชุมชนคือการปลูกพุทราสามรส มีรายได้หมุนเวียนกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ทางองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาลจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของยุทธศาสตร์ด้านนี้ จึงได้จัดกิจกรรม ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 9 โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนให้การสนับสนุน การจัดงาน ด้วยดีมาตลอด สำหรับการจัด งานเทศกาลกินปลากินพุทราชัยบาดาลตลาดต้องชมครั้งที่ 9 ในครั้งนี้ ได้มีเกษตรกร ชาวสวนพุทรา, กลุ่มผลิตภัณฑ์จากปลากว่า 10 กลุ่มอาชีพ ,กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและพืชผักกลุ่มสินค้า OTOP อำเภอชัยบาดาลนำผลิตภัณฑ์มาวางขายภายในตลาดปลากันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านไปมาและเป็นทางผ่าน เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถแวะชม สินค้าพื้นบ้าน แล้วทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนจากการจับจ่ายใช้สอยจาก สินค้าผลิตภัณฑ์ในชุมชนก่อให้เกิดรายได้เป็นผลดีกับเศรษฐกิจของตำบลชัยบาดาลและตำบลมะกอกหวานเป็นอย่างมาก

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปลา ผลิตผลจากการเกษตรผู้ปลูกพุทรา สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูป ตลอดจนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวนกว่า 50 ราย กิจกรรมปล่อยปลา การแข่งขันการกีฬาทางน้ำด้วยการจับปลาช่อนในบ่อน้ำ การแข่งขันส้มตำลีลาที่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมการแข่งขันและผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

/////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี//////