ยโสธร-รณรงค์การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดการเผาลดการชะล้างดิน

104

จังหวัดยโสธรจัดงานรณรงค์การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ วัสดุอินทรีย์ปกป้องอนาคต ลดการเผา ลดการชะล้างดิน ลดต้นทุนเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ รวมถึงประโยชน์ของการนำวัสดุการเกษตรเหลือใช้มาผลิตปุ๋ยอินทรีย์

นายวราวุธ  ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ วัสดุอินทรีย์ปกป้องอนาคต ลดการเผา ลดการชะล้างดิน ลดต้นทุน เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน นาแปลงใหญ่ ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันดินโลก รู้คุณค่าของทรัพยากรดินและการจัดการวัสดุการเกษตรเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก ที่ทั่วโลกต่างตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเกษตรกรรม ต้องร่วมกันดูแลรักษาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยมี นางสาวสิริมา  วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายรพีทัศน์  อุ่นจิตตพันธ์ เกษตรจังหวัดยโสธรและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

นายวราวุธ  ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากนโยบาย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี และก้าวสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการทำเกษตรผสมผสาน รวมไปถึงการเป็นเกษตรอินทรีย์ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องการจัดการดินปุ๋ยที่ถูกต้อง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร มี ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) อำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ ซึ่งเป็นเครือข่ายของ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 26,204 ราย ที่สามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนขยายผลให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ย เห็นผลสำเร็จจากการส่งเสริมการใช้จริง ในพื้นที่ ศพก. และ แปลงใหญ่ ซึ่งปี 2562 สมาชิก ศูนย์ฯน สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีในพืชต่างๆ ประมาณ 370 บาทต่อไร่

นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการส่งเสริมผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ รวมวัสดุอินทรีย์ ในปี 2562 เป้าหมาย 4 เพิ่ม 4 ลด ได้แก่ เพิ่มอินทรีย์วัตถุ เพิ่มธาตุอาหารพืช เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าวัสดุทางการเกษตรเหลือใช้ และ ลดการเผา ลดโลกร้อน ลดการชะล้างดิน ลดต้นทุน สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ได้กว่า 1.47 ล้านตัน เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ กว่า 9 แสนไร่

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการมอบโล่เกียรติยศ ให้แก่ จังหวัดที่มีผลงานขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ตราด บึงกาฬ สุรินทร์ ตรัง กระบี่ น่าน และพิจิตร และจังหวัดที่มีผลงานการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ วัสดุอินทรีย์ดีเด่น 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยโสธร อุบลราชธานี พิษณุโลก กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด รวมถึงมีสถานีเรียนรู้สำหรับเกษตรกรที่มาร่วมงานจำนวน 10 สถานี เช่น สถานีปุ๋ยอินทรีย์ เครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึง แปลงสาธิตการปลูกพืชหลังนา สาธิตการไถลบตอซัง และหว่านปุ๋ยพืชสด และการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สินค้าจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและสินค้าเกษตรอินทรีย์ของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน กลุ่มเกษตร Young Smart Farmer วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี / รายงานจากยโสธร