มุกดาหาร-จัดกิจกรรมการตัดอ้อยสด ลดควันพิษ

53

มุกดาหาร จัดกิจกรรม “การตัดอ้อยสด ลดควันพิษ” เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการตัดอ้อยสด ลดควันพิษ จังหวัดมุกดาหาร ประจำฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 ณ บริเวณแปลงปลูกอ้อย โรงงานน้ำตาลสหเรือง บ้านป่าหวาย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายสุรเดช อัคราช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หัวหน้าโควตา ตัวแทนชาวไร่อ้อยมุกดาหาร เกษตรกรชาวไร่อ้อย ผู้บริหารโรงงานน้ำตาลสหเรือง ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์การตัดอ้อยสด งดการเผาอ้อย ลดมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยใช้แรงงานคนและใช้เครื่องจักรกลที่ทันสมัย

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ทุกท่านทราบแล้วว่า ในปัจจุบันการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ไปยังทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ,การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางหรือแหล่งกำเนิด และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการดำเนินการมาตรการที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยเน้นย้ำมาตรการในการจัดการวัสดุทางการเกษตร เฝ้าระวังติดตามข้อมูลจากหน่วยงาน ราชการที่รับผิดชอบโดยตรง เข้มงวดตรวจจับรถประเภทต่างๆ ที่ปล่อยควันดำ การเก็บเกี่ยวอ้อยโดยการเผาเป็นวิธีการเก็บเกี่ยวที่ไม่ถูกต้อง และ ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และก่อให้เกิดความรำคาญจากเขม่าที่เกิดจากการเผาไร่อ้อย

นอกจากนี้ กิจกรรมในวันนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มีการเก็บเกี่ยวอ้อยอย่างถูกวิธี ส่งผลให้การเผาอ้อยในช่วงการเก็บเกี่ยวลดลง ลดปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่ตามไปด้วย

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ /มุกดาหาร