ลพบุรี-เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ

28

ลพบุรี-จัดกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดลพบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และนำรายได้จากค่าสมัครจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี มีฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีโอกาสได้รับการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ประชาชนและนักวิ่งชาวจังหวัดลพบุรี จำนวน 1,810 คน ได้รับเงินค่าสมัครเพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาฯในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จำนวน 181,000 บาท

//////////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี///////////