มุกดาหาร-สคร.10 หนุน อปท.จัดการบ่อบำบัดสิ่งปฎิกูลฯ

45

มุกดาหาร- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ( สคร.10) หนุน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มุกดหาร จัดการบ่อบำบัดสิ่งปฎิกูลยังไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

ที่ ห้องดุสิตา โรงแรมุกดาหาร แกรนด์โฮเทล จังหวัดมุกดหาร นายสันธาน สร้อยสำโรง ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการพัฒนาความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขกิบาลแลระบบลูกโซ่ความเย็นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์ โดยมี นางสาวศิริวรรณ ชุมนุม รอง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 (สคร 10) จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้กรต้อนรับและร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน

นางสาวศิริวรรณ ชุมนุม รอง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในวันนี้มี 2 เรื่อง เรื่องแรก สถานการณ์โรคพยาธิใบไม้ในตับ โดยเฉพาะคนภาคอีสาน พยาธิใบไม่ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดีเป็นปัญหาสาธารณสุข ในภาคอีสานเยอะมาก อัตราการเพิ่มก็สูง สูงขึ้นทุกปีอย่างหนึ่งที่จะตัดวงจรตรวยนี้ได้คือ การกินร้อน ซ้อนกลาง ล้างมือ กินร้อนทำให้พยาธิมันสุก แต่วงจรอีกอย่างหนึ่งก็คืออยู่ในปลา พยาธิใบไม่ในตับเชื้อจะอยู่ในปลา คนอีสานหลายพื้นที่นิยมกินดิบ กินดิบทำให้มีพยาธิได้ อีกหนึ่งก็คือ รถสูบสิ่งปฎิกูลส่วนใหญ่ก็ไม่มีที่ทิ้ง พอไปสูบบ้านชาวบ้านมาก็เอาทิ้งหัวไร่ปลายนา และก็ไปลงที่ปลา ในวันนี้กลุ่มเป้าหมายคือ อปท. ทำบ่อบำบัดสิ่งปฎิกูลอย่างถูกระบบ ก็สามารถทำให้เชื้อพยาธิมันตาย และก็สิ่งปฎิกูลทั้งหมดสามารถไปทำเป็นปุ๋ย เป็นอะไรได้หลายอย่าง ซึ่จะมีตัวอย่างที่ อปท.ไร่ขี ของอำนาจเจริญ

นางสาวศิริวรรณ ชุมนุม กล่าวต่ออีกว่า ส่วนพิษสุนัขบ้า ซึ่งยังเป็นปัญหาในประเทศไทย อปท.ก็สามารถซื้อวัคซีนได้แล้ว แต่ปัญหาอย่างหนึ่งคือการเก็บรักษาวัคซีน ทำไมหมาไปกัดคนอื่นแล้วยังสามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ คือการเก็บรักษาวัคซีนที่ไม่ถูกต้อง

จากข้อมูลจาก สคร. 10 พบว่าโรคพยาธิใบไม้ในตับ เป็นโรคที่เกิดจากการกิปลาน้ำจืด ที่ปนเปื้อนไข่พยาธิแบบสุก ๆ ดิบ ๆ และยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี จากรายงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 มีผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีทั่วประเทศ จำนวน 16,382 ราย คิดเป็น 25.1 ต่อแสนประชากร มากที่สุดคือภาคอีสาน 7.219 ราย 32. 9 ต่อแสนประชา กร ค่าใช้จ่ายในกรดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่นี้ค่อนข้างสูง ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียด้านแรงงาน เศรษฐกิจและสังคม การที่ปลาน้ำจืดมีไข่พยาธิปนเปื้อน ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก การจัดการสิ่งปฏิกูลยังไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 มีบ่อบำบัด สิ่งปฎิกูลที่ถูกสุขลักษณะเพียง 14 แห่ง ในจังหวัดยโสธร 5 แห่ง อำนาจเจริญ 3 แห่ง อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และมุกดาหาร จังหวัดละ 2 แห่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และอาจไม่บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดี พ.ศ.2559-2568 ที่ตั้งเป้าหมายไว้จะลดความชุกของโรคในคน และในปลาไม่เกินร้อยละ 1 ลดอัตราการตายจากมะเร็งท่อน้ำดีครึ่งหนึ่งภายในปี พ.ศ. 2578

สำหรับโรคพิษสุนัขบ้า นับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เช่นกัน โดยข้อมูลของกรมปศุสัตว์ ปี 2558 – 2561 พบว่า ส่งตรวจหัวสัตว์ จำนวน 3,099 ตัวอย่าง พบผลบวกโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 577 ตัวอย่าง คิดร้อยละ 18.6 โดยจังหวัดที่พบที่พบหัวบวกในสัตว์มากที่ได้แก่ ยโสธรและมุกดาหาร ร้อยละ 28.7 รองลงมาอำนาจเจริญ ร้อยละ 20.4 อุบลราชธานี ร้อยละ 14.7 และศรีสะเกษ ร้อยละ 13.4 ตามลำดับ สัตว์ที่ติดโรคส่วนใหญ่เป็นสุนัข ร้อยละ 89.5 เป็นสัตว์ที่มีเจ้าของ จากการสุ่มสำรวจเมื่อปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด อำเภอและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พบว่าระบบลูกโซ่ความเย็นวัคซีนในสัตว์ของ อปท. อาจมีการเก็บรักษาวัคซีนยังไม่ถูกต้อง ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนพบว่า ถูกต้องเพียงร้อยละ 64.7 ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่จะนำไปสู่การเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าได้..

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ //มุกดาหาร