ยโสธร-จัดโครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

42

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จัดทำโครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 เพื่อจัดให้มีเวทีกลางทุกจังหวัดมีส่วนร่วมมือกันระดมสมองจัดทำแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นโดยมีการบริหารจัดการผ่านระบบเพื่อเป็นเครื่องมือในการรวบรวมแผนงานของทุกพื้นที่และติดตามผลเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

ที่ ห้องประชุมมรกต โรงแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายชยุต  วงศ์วณิช ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 (Mis For Sustainable Road Safety ) โดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัดโครงการฯในครั้งนี้ขึ้น เพื่อจัดให้มีเวทีกลางทุกจังหวัดมีส่วนร่วมมือกันระดมสมองจัดทำแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นโดยมีการบริหารจัดการผ่านระบบเพื่อเป็นเครื่องมือในการรวบรวมแผนงานของทุกพื้นที่และติดตามผลเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นโครงการสำคัญโครงการหนึ่งในโครงการเสริมสร้าง ตำบล ขับขี่ปลอดภัย ในการรวบรวมแผนงานและบูรณาการแผนงานรวมกันในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายตามยุทธศาสตร์ 5 เสาหลัก ที่ทำการปกครองอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิในพื้นที่ และสื่อมวลชน รวมกว่า 50 คน

นายบุญธรรม  ศรีลำโกน ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขายโสธร กล่าวว่า ปัจจุบันภาพรวมอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้น จากข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 14,000 ราย เฉลี่ยประมาณเดือนละ 1,190 ราย หรือ ประมาณวันละ 40 ราย โดยสาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถผิดกฎหมาย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี / รายงานจากยโสธร