หนองคาย-งานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล

83

ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย จัดรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น แสดงเจตนารมณ์ คนไทยตื่นรู้ ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างวัฒนธรรมสุจริตให้ทุกคน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทย จังหวัดหนองคาย ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดให้มีขึ้น

นางสาวจันทิรา พัมนากรสิตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองคาย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานฯครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำการเมือง ข้าราชการ ที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต โดยได้จัดงานภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเน้นว่า ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่ และปกป้องสิทธิของตนเองและประเทศชาติ โดยไม่ตนต่อการทุจริต และมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยโปร่งในและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กิจกรรมในงานครั้งนี้ประกอบด้วยการเดินรณรงค์จากโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก มาตามถนนประจักษ์ มาสิ้นสุดที่ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การนำเสนอวีดีทัศน์ความเป็นมาของการจัดกิจรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ประเทศไทย การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ในธีม “ถอนราก ทำลายโคน ขจัดคนโกงให้หมดจากสังคมไทย และการจัดนิทรรศการของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองคาย มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง.

………………………………

กำธร กองสมบัติ / หนองคาย