แม่ฮ่องสอน-คุมเข้มการเผาป่า

30

กองทัพภาพที่ 3 ผู้ว่าแม่ฮ่องสอน เตรียมพร้อมกว่า 20 หน่วยงาน ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ถือเป็นหน้าที่ดูแลไม่ให้เกิดไฟป่า วางมาตรการคุมเข้มกำหนดห้วงเวลาเผาป่า ประชาชนต้องให้ความร่วมมือในการดับไฟป่า

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,พลตรีอำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า , พันเอก มงคล ปาคำมา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดมหน่วยงานในพื้นที่กว่า 20 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วางมาตรการเข้มเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดเขตควบคุมไฟป่าประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่า กรณีที่ทางราชการร้องขอและหากพบเห็นไฟป่าบริเวณใดให้ดำเนินการดับโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ไฟป่าขยายออกเป็นวงกว้างหากไฟป่ารุนแรงไม่สามารถดับได้ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่าที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อเข้ามาระงับดับไฟทันที ซึ่งทางอำเภอจะส่งหมายเลขโทรศัพท์สถานีควบคุมไฟป่าไว้ให้ทุกหมู่บ้าน การจุดไฟเผาป่าหรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่าจะมีความผิดตามกฎหมายป่าไม้ สำหรับนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา อบต. และกรรมการหมู่บ้าน ให้ถือเป็นหน้าที่ต้องสอดส่งดูแลให้ประชาชนในท้องที่ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ยังมีมาตรการควบคุมและเผาเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละอองในพื้นที่ โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดเว้นการเผาเพื่อกำจัดวัชพืชในที่ดินทำกินโดยให้หน่วยงานด้านการเกษตรคอยให้คำแนะนำ หากมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืช ให้อำเภอทุกอำเภอจัดทำแผนการเผากำหนดพื้นที่ วัน เวลาให้มีความเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง โดยช่วงระหว่างวันที่ 15 มี.ค.63 ถึงวันที่ 30 เม.ย.63 เป็นช่วงระยะเวลาห้ามเผาอย่างเด็ดขาด ในส่วนของภาคเกษตรกรหากมีความจำเป็นต้องเผาเศษวัชพืช เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในที่ดินทำกินให้ดำเนินการเผาได้ในห้วงตั้งแต่วันที่ 1-10 เม.ย.63 เท่านั้น

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีนโยบายในการกำจัดใบไม้ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดไฟป่า นอกจากประชาชนจะเก็บใบไม้ในป่ามาทำเป็นไพรมุงหลังคาบ้านส่งจำหน่ายให้กับพ่อค้าประชาชนที่มารับซื้อแล้ว ยังได้ให้ประชาชนไปเก็บรวบรวมใบไม้แห้งจากในป่ามาเข้าเครื่องอัดแท่งส่งจำหน่ายให้กับโรงงานผลิตถ่านหุงต้มซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้รับมอบเครื่องอัดใบไม้มาจากภาคเอกชนแล้วบางส่วนและได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยดับไฟป่า , เจ้าหน้าที่อุทยานเพื่อเป็นต้อนแบบในแต่ละพื้นที่ จะทำให้ประชาชนมีรายได้มาจุนเจือครอบครัว และช่วยกำจัดเชื้อเพลิงอีกด้วย

……………………………………………………..
ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน