ยโสธร-สัปดาห์ทำความสะอาดแห่งชาติและวันส้วมโลก

84

จังหวัดยโสธรร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 จัดงานมหกรรมสัปดาห์ทำความสะอาดแห่งชาติและวันส้วมโลก เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบความสำเร็จของการพัฒนาส้วมและการจัดการสิ่งปฏิกูลและรณรงค์สร้างกระแสความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องเป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนการพัฒนาส้วมสาธารณะแบบประชารัฐมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันคือ ส้วมสะอาดดี ชีวีปลอดภัย ท่องเที่ยวสุขใจ รายได้ดี

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2562) ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.คำเขื่อนแก้ว อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายเรวัติ  อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสัปดาห์ทำความสะอาดแห่งชาติและวันส้วมโลก เขตสุขภาพที่ 10 โดยเดินทางมาพร้อมกับผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ได้แก่ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์สราวุธ  บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  โดยมีนายแพทย์จักราวุธ  จุฑาสงฆ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร  นายวีระศักดิ์  ลีพิบูลย์สวัสดิ์ ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ปตท.คำเขื่อนแก้ว  หัวหน้าส่วนราชการ  ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมงานกว่าห้าร้อยคน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดยโสธรและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมมือกันจัดงานมหกรรมสัปดาห์ทำความสะอาดแห่งชาติและวันส้วมโลก เขตสุขภาพที่ 10 ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบความสำเร็จของการพัฒนาส้วมและการจัดการสิ่งปฏิกูลและรณรงค์สร้างกระแสความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องเป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนการพัฒนาส้วมสาธารณะแบบประชารัฐมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันคือ ส้วมสะอาดดี ชีวีปลอดภัย ท่องเที่ยวสุขใจ รายได้ดี ซึ่งภายในงานได้มีการมอบป้ายเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงานสุดยอดส้วมระดับประเทศ สาธิตการล้างส้วมตามหลักสุขาภิบาลและเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน

                           นายเรวัติ  อารีรอบ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้กรมอนามัยพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้ได้มาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อ สนับสนุนการท่องเที่ยวไทย สร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยใช้วันส้วมโลก (World Toilet Day) ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดวันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์สร้างสุขอนามัยที่ดีในการใช้ห้องส้วม ตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาดของห้องส้วมให้มากขึ้น ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีส้วมที่ปลอดภัยและประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง และในปีนี้กำหนดหัวข้อรณรงค์ “ส้วมปลอดภัยสุขใจทุกคน” (Safe Toilets For All)  และเราเลือก จังหวัดยโสธร จัดงานครั้งนี้ เพราะเป็นจังหวัดที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาส้วมสาธารณะ ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมสาธารณะระดับประเทศ 8 แห่ง ทั้งประเภทสถานศึกษา สถานที่ราชการ โรงพยาบาล และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ได้รับรางวัล Champ of the Champ  จำนวน 3 แห่ง และรางวัลระดับภาค ระดับเขต 38 แห่ง เป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งศึกษาดูงานของเขตสุขภาพและระดับประเทศ หนึ่งในสุดยอดส้วมระดับประเทศอยู่ที่ส้วมสาธารณะ ปตท.คำเขื่อนแก้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

                นายแพทย์จักราวุธ  จุฑาสงฆ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร กล่าวว่า เป็นเกียรติกับพื้นที่จังหวัดยโสธร ที่ได้รับความไว้วางใจให้จัดงานในครั้งนี้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จะมุ่งมั่นในการรณรงค์สร้างสุขอนามัยที่ดีในการใช้ห้องส้วม ตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาดของห้องส้วมให้มากขึ้น และส่งเสริมให้ประเทศไทยมีส้วมที่ปลอดภัยและประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องตามแนวคิดที่ว่า “ส้วมปลอดภัยสุขใจทุกคน”

                                                         00000000000000000000000

ภาพ/ข่าว   ธงชัย    สุณีศรี / รายงานจากยโสธร