มุกดาหาร-ผู้ว่าฯเลื่อนรับฟังความคิดเห็นของชุมชนขอประทานบัตรเหมืองแร่

26

มุกดาหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เลื่อนการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ขอประทานบัตรตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 62 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงกายในจังหวัดมุกดาหาร ได้มีหนังสือด่วนมาก ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึงอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ให้เลื่อนการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ในพื้นที่ขอประทานบัตร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จนกว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงบริษัทผู้ขอประทานบัตร ได้รับความรู้และคำชี้แจงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความเข้าใจก่อนที่จะมีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็น

ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานอุตสาหกรมจังหวัดมุกดาหาร จะจัดให้มีการประชุมดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ขอประทานบัตร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ และรีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ ขอประทานบัตร พ.ศ. 2561 ที่อยู่ในรัศมี 500 เมตร จากแนวคำขอประทานบัตรดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยราษฎรของบ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทราย และบ้านกุดโง้งใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร ได้หารือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร และฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังมีปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบ หากยังไม่ได้รับการชี้แจงให้ประชาชนทราบก่อนอาจทำให้เกิดปัญหาการชุมนุมของมวลชนได้

กรณีที่ยังไม่ได้รับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ขอประทานบัตร เช่น โรงเรียน วัด เป็นตัน ประกอบกับปัจจุบันจังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดน ที่ยังคงมีการประกาศกฎอัยการศึก หากมีปัญหามวลชน หรือความขัดแย้งถึงขั้นรุนแรง อาจจะขัดต่อกฎอัยการศึกที่ประกาศใช้ได้ จังหวัดมุกดาหาร และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคง พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการรับพังความคิดเห็นของชุมชนประกอบคำขอประทานบัตรของห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธินขนส่ง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นั้น มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาด้านมวลชน รวมถึงอาจก่อเหตุรุนแรงขึ้นได้ ทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรอบคอบ จึงขอให้ชะลอการดำเนินการจัดเวทีประชุมประกอบการรับฟังความคิดเห็นคำขอประทานบัตรของห้างหุ้นส่วนจำกัดโยธินขนส่ง ออกไปก่อนจนกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงบริษัทผู้ขอประทานบัตรได้รับความรู้และคำชี้แจงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความเข้าใจก่อนที่จะมีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว..

/////////// อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร