ยโสธร-ลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาอินทรีย์วิถียโสธร

68

จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมรณรงค์เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาอินทรีย์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวที่ดีงามเอาไว้ให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชาวนา ซึ่งเป็นการรณรงค์เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธรสืบไป

ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นางสาวสิริมา  วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาอินทรีย์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวที่ดีงามเอาไว้ให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชาวนา จะได้ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเอาไว้สืบไป ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร ที่จังหวัดยโสธรได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร (Smart Organic Farm) ดำเนินการในพื้นที่สาธารณะ จำนวน 22 ไร่ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร โดยมีการปลูกข้าวและทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์การเรียนรู้ในกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีการใช้นวัตกรรมตั้งแต่การผลิตการแปรรูป และการตลาด ประหยัดทรัพยากรน้ำ และใช้พื้นที่เกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพด้านการผลิต ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรช่วยให้เกษตรกรมีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพที่หลากหลายมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและดำเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแปลงนาข้าวอินทรีย์แห่งนี้จังหวัดยโสธรได้จัดให้มีการลงแขกดำนาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา จนในขณะนี้ต้นข้าวได้ออกรวงและแก่เต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตจังหวัดยโสธรจึงได้กำหนดให้มีการเก็บเกี่ยวผลผลผลิตและได้ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ในวันนี้ ซึ่งผลผลิตข้าวที่ได้ก็จะนำไปทำเป็นพันธุ์ข้าวเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไป

                         โดยภายในงานนอกจากจะร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาอินทรีย์แล้วยังได้มีการนำหมอลำกลอนพื้นบ้านไปลำให้ผู้ที่ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวได้รับฟังและสร้างความสนุกสนานคลายความเหนื่อยล้าให้กับผู้ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ด้วย

                                                     000000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี / รายงานจากยโสธร