ศรีสะเกษ-รุกเปิดร้านยาชุมชนอบอุ่น ลดความแออัดในโรงพยาบาล

371

สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รุกเปิดร้านยาชุมชนอบอุ่น จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองรับยาใกล้บ้าน ลดความแออัดในโรงพยาบาล

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ทพ.วุฒิชัย ลำดวน ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ทำพิธีเปิดและแถลงข่าวโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยมี นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอยรับยาของผู้ป่วยที่โรงพยาบาล โดยให้มารับยาที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันประเภทที่ 1 ใกล้บ้าน กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจังหวัด ทุกหน่วยงานดังกล่าวต่างเข้ามามีส่วนร่วมและร่างนโยบายเพื่อผลักดันให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้น

ระยะแรกจังหวัดศรีสะเกษ ได้คัดเลือกร้านยาเข้าร่วมโครงการโดยมีเกณฑ์ต้องเป็นร้านยาที่มีเภสัชกรอยู่ประจำตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ โดยไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง/วัน โดยเภสัชกรที่ร้านยินดีสื่อสารส่งต่อข้อมูลกลับมายังโรงพยาบาลและยินดีให้โรงพยาบาลเข้าตรวจสอบคุณภาพ การดำเนินการระยะของจังหวัดศรีสะเกษ มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ, โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย และโรงพยาบาลขุนหาญ โดยมีร้านนาแผนปัจจุบันนำร่อง 9 ร้าน ได้แก่ เครือข่ายโรงพยาบาลศรีสะเกษ 1.ร้านไพศาลฟาร์มาซี, 2.ร้านประสานเภสัช, 3.ร้านดรักเซ็นเตอร์, 4.ร้านยาอุ้มทรัพย์, 5.ร้านยาศรีสรรยา และ 6.ร้านศรีสุพรรณ (2524) , เครือข่ายโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 7.ร้านบุญชัยเภสัช, 8.ร้านบ้านยาสองคุณหมอ, เครือข่ายโรงพยาบาลขุนหาญ 9.ร้านหมอยาขุนหาญ

โดยร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ จะมีสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ ร้านยาชุมชนอบอุ่น ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แสดงอยู่หน้าร้าน ผู้ป่วยสามารถเลือกไปรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน โดยทางโรงพยาบาลจะระบุวันนัดให้ผู้ป่วยและออกใบนัดสำหรับไปติดต่อรับที่ร้านยา

โดยผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยสามารถแสดงความจำนงได้ที่ห้องตรวจระหว่างรอพบแพทย์ หากแพทย์เจ้าของไข้อนุญาตจึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยเบื้องต้นต้องเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด และเป็นผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่านั้น

/////////////////////////////