เลย-“วิ่งลาฝนต้นลมหนาว” เพื่อโรงพยาบาล วังสะพุง

72

วันที่ 17 พ.ย.62  ณ   ลานกีฬา Loei Extreme (ลานสีฟ้า หน้าพิพิธภัณฑ์เมืองเลย) ถนนเจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย  จ.เลย  นายโสภณ  สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม”การแข่งขัน  วิ่งลาฝน  ต้นลมหนาว” เพื่อโรงพยาบาล วังสะพุง   ขึ้น  ระยะทาง ระยะทาง 5  และ 10 กิโลเมตร 

นายพีระ  พรสุขสว่าง ผู้จัดการทั่วไประดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บรัษัท ทรูดิสทริบิวชั่นแอนด์เซลล์ จำกัด  ถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน  ว่า   บรัษัท ทรูดิสทริบิวชั่นแอนด์เซลล์ จำกัด  สำนักงานจังหวัดเลย   จัดกิจกรรม  วิ่งลาฝน ต้นลมหนาว  ในวัน อาทิตย์  ที่  17  พฤศจิกายน   โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ เทศบาลเมืองเลย  โรงพยาบาลวังสะพุง  สถานีตำรวจ  มูลนิธิสว่างคีรีธรรม  สมาคมร่วมใจกู้ภัยเมืองเลย ชมรมเลยรันนิ่ง โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น  2  ระยะทาง  ได้แก่  5 กม.  และ  10 กม.   

โดยมีวัตถุประสงค์ดังเพื่อนำรายได้ทั้งหมด หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จ. เลย และส่วนหนึ่งมอบให้สถานพินิจจังหวัดเลย  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนตระนักถึงความสำคัญของออกกาลังกายด้วยวิถีธรรมชาติ เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย         ทั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  500  คน   โดยมีการปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง  10 กม.  ในเวลา  05:50  น.  และระยะทาง  5 กม.

/////////////////บุญชู  ศรีไตรภพ จ.เลย