ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์เร่งขับเคลื่อนงานตามโครงการรัฐบาล

38

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เดินสายออกพบผู้นำชุมชน  ผู้นำท้องถิ่นและฝ่ายปกครองในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์ทั้ง 18 อำเภอ เน้นการทำงานภายใต้สโลแกน WE ARE KALASN ฉับพลัน ทันที และมีประสิทธิภาพ  เน้นประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์   ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมยามถามไถ่  และมอบแนวทางการทำงานภายใต้สโลแกน  WE ARE KALASIN  ฉับพลัน ทันที และมีประสิทธิภาพ โดยมีว่าที่ร้อยโทอุทิศ  คงรอด  นายอำเภอสหัสขันธ์  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ  อปท.8 แห่ง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจาก 85 หมู่บ้าน และภาคเอกชน ทั้งหมด 350 คน ร่วมให้การต้อนรับและเข้ารับฟังแนวนโยบายการทำงานอย่างพร้อมเพรียง

ว่าที่ร้อยโทอุทิศ  คงรอด  นายอำเภอสหัสขันธ์  ได้รายงานสภาพปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่  โดยอำเภอสหัสขันธ์มีทั้งหมด 85 หมู่ บ้าน 8 ตำบล  มีพื้นที่ติดกับเขื่อนลำปาว และติดกับภูเขา  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง และมีนาข้าว  นอกจากนี้ยังมีอาชีพจากการประมงเลี้ยงปลาในกระชังและประมงพื้นบ้าน  ปัญหาภัยธรรมชาติ มีทั้งอุทกภัยและขาดแคลนน้ำในพื้นที่สูงและห่างไกลจากแหล่งน้ำ ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคและน้ำเพื่อการเกษตรที่ยังไม่ครอบคลุมทั้ง 85 หมู่บ้าน  ขณะเดียวกันความโดดเด่นของพื้นที่จะเน้นไปที่การท่องเที่ยว  ซึ่งมีความได้เปรียบทั้งด้านภูมิศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อย่างพิพิธภัณฑ์สิรินธร  หลุมขุดค้นซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่พบมากที่สุดในประเทศไทยกว่า 700 ชิ้น  นอกจากนี้ยังมีสวนไดโนเสาร์  วัดเวฬุวัน  วัดพุทธาวาส(ภูสิงห์)  วัดพุทธนิมิต(ภูค่าว)  และหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนที่มีชื่อเสียง  ซึ่งทำให้ประชาชนพอมีรายได้จากการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี  แต่ในพื้นที่ยังมีความต้องการด้านงบประมาณ เพื่อปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและงบประมาณในการจัดงานประเพณีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว

นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่าในช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างการลงพื้นที่ไปพบปะเยี่ยมยาม บุคลากร และพี่น้องประชาชนตามอำเภอต่าง ๆ เพื่อให้กำลังใจในการทำงาน โดยขอให้ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันทำงานเป็นทีมตามแบบ we are kalasin ฉับพลัน ทันที และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามเป้าหมายของ จ.กาฬสินธุ์ร่วมกันคือ มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  นอกจากนี้ยังได้วางเป้าหมายไปที่การพัฒนาและต่อยอดส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวควบคู่กันไป  โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลทะเลธุง ที่พระธาตุยาคู  อ.กมลาไสย  ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะฯ ที่ อ.สหัสขันธ์

                จากนั้น นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จากพายุโซนร้อน โพดุล ในพื้นที่บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 1 บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 และบ้านสะอาดนาดี หมู่ที่ 5 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จำนวน 198 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 2,032,553 บาท  และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ที่หอประชุมเทศบาล ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จำนวน 123 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 543,167 บาท หลังประสบวาตภัย จากพายุโซนร้อน โพดุล ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา เป็นเหตุให้ประชาชนในพื้นที่ อ.หนองกุงศรี และอ.สหัสขันธ์ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จ.กาฬสินธุ์ จึงได้อนุมัติเงินทดรองราชการ ในอำนาจของผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ และเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าวและคอกสัตว์

////////////

ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์