ยโสธร-ปล่อยแถวปฏิบัติการพิทักษ์ยศสุนทร

99

จังหวัดยโสธรทำการปล่อยแถวตามแผนปฏิบัติการพิทักษ์ยศสุนทร เพื่อควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยในเทศกาลอาหารดี ดนตรีแซบและบอลลูนจังหวัดยโสธรในห้วงระหว่างวันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2562

ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานปล่อยแถวตามแผนปฏิบัติการพิทักษ์ยศสุนทร เพื่อควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยในเทศกาลอาหารดี ดนตรีแซบและบอลลูนจังหวัดยโสธรในห้วงระหว่างวันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2562 รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามบาเสพติดในพื้นที่จังหวัดยโสธร อีกด้วย

                    ซึ่งชุดปฏิบัติการพิทักษ์ยศสุนทรที่ร่วมปล่อยแถวในครั้งนี้เป็นการบูรณาการปฏิบัติของหน่วยงานความมั่นคงระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ประกอบด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร ทหารจากกรมทหารราบที่ 16 ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร และสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ใกล้เคียง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รวมทั้งข้าราชการ พนักงานจากหน่วยงานความมั่นคงทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ รวมทั้งสิ้น 600 นาย เพื่อจะได้ออกปฏิบัติตามแผนควบคุมสถานบริการสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการร้านจำหน่ายสุราที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือดำเนินการที่ขัดต่อภาพลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทยและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง การรักษาความสงบเรียบร้อยในเทศกาลอาหารดี ดนตรีแซบและบอลลูนประจำปี 2562 รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

                          นายสำรวย  ชูยศ ป้องกันจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม โดยดำเนินการกับสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการและร้านจำหน่ายสุราที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือดำเนินการที่ขัดต่อภาพลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย รวมทั้งได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการจัดงานรื่นเริงหรืองานเทศกาลสำคัญเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายลดบายมุข สร้างสุขให้สังคมรวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการจัดงานรื่นเริงหรืองานเทศกาลสำคัญของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดยโสธรจึงได้มีการปล่อยแถวปฏิบัติการพิทักษ์ยศสุนทรขึ้นในครั้งนี้

                                                       00000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี / รายงานจากยโสธร