ผู้ว่าฯศรีสะเกษ เชิญทำพาสปอร์ตเคลื่อนที่

930

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการประสานงานจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศแจ้งว่า มีกำหนดจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปให้บริการรับคำร้องขอหนังสือเดินทางที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน โดยกรมการกงสุลจะให้บริการรับคำร้องขอหนังสือเดินทางเฉพาะหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปหรือธรรมดาเท่านั้น (ไม่รวมหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางพระภิกษุ) ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. รวม 5 วัน

จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน เข้ารับบริการหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ในระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

โดยหากประชาชนท่านใดสนใจที่จะจัดทำ หนังสือเดินทาง จะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบต่างๆ ดังนี้คือ

กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก

กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

1.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) / กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ใช้สูติบัตร (ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชนผู้เยาว์ 13 หลัก หรือผู้เยาว์อายุ 7 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

2.ทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ขอยื่นคำร้องถูกต้อง (ไม่อยู่ระหว่างการย้ายหรืออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง หรือขัดข้องด้วยเหตุอื่น)

3.บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (ฉบับจริง) ที่ยังไม่หมดอายุ

4.บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ทั้งสอง

4.1กรณีบิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์ในความอุปการะของมารดาแต่ผู้เดียวให้มารดาเป็นผู้ลงนาม พร้อมแสดงหนังสือรับรองการปกครองบุตร มราออกโดยอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ฉบับจริง)

4.2กรณีบิดาและมารดาจนทะเบียนหย่า ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียว ที่ระบุในบันทึกการหย่าเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมพร้อมการบีนทึกหย่า (ฉบับจริง)

4.3กรณีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่สามารถลงนามให้ยินยอมได้ ให้ผู้นั้นทำหนังสือยืนยอมจากอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ฉบับจริง) และนำมาแสดง

5.ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลของผู้เยาว์ บิดาและมารดา ฉบับจริง (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

  • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 1,000 บาท
  • ค่าส่งไปรษณีย์ (EMS)      50 บาท

คำแนะนำ            1.ผู้รับบริการจะได้รับหนังสือเดินทางไปรษณีย์ ภายใน 2 สัปดาห์ โดยกรมการกงสุลจะจัดส่งที่อยู่ผู้รับบริการระบุไว้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับบริการกรอกที่อยู่ไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อป้องกันการสูญหายและความล่าช้าในการจัดส่ง กรณีไม่ได้รับเล่มหนังสือเดินทางตามกำหนดโปรดติดต่อฝ่ายไปรษณีย์ กองหนังสือเดินทาง โทร.02-203-5000 ต่อ 32451, 32452

                        2.ผู้มีหนังสือเดินทางอายุใช้งานเหลือ 6 เดือน หรือ น้อยกว่า ควรขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมมายกเลิกด้วย