ยโสธร-มอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

36

จังหวัดยโสธรมอบเงินพระราชทาน ในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยโสธร

นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางวาสนา  ทองจันทร์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร และนายอำเภอเมืองยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย “โพดุล” และ “คาจิกิ” ในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร จำนวน 3 ราย เพื่อให้กำลังใจ สอบถามความเป็นอยู่ ความต้องการช่วยเหลือ พร้อมทั้งได้มอบเงินพระราชทานในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รายละ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ และเป็นทุนประกอบอาชีพ ในการดำรงชีพแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต

นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ กล่าวว่า จังหวัดยโสธร ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิ ทำให้ฝนตกหนักมากอย่างต่อเนื่องมาหลายวัน เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงพื้นที่เกษตร ประมง ปศุสัตว์ เป็นวงกว้าง ส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดยโสธรเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดยโสธร จำนวน 16 ราย ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือเงินพระราชทานในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปแล้ว จำนวน 10 ราย และในรอบที่ 2 นี้ จะช่วยเหลือเพิ่มเติม จำนวน 6 ราย  ซึ่งในครั้งนี้ พื้นที่ของอำเภอเมืองยโสธร มีผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย คือ 1) นายพันธ์ศักดิ์   วิเศษหวาน อายุ 18 ปี ราษฎรตำบลเดิด 2) นายอดิศักดิ์  วงศ์จันทร์ อายุ 55 ปี ราษฎรตำบลเขื่องคำ 3) นายอุไร  วงศ์จันทร์ อายุ 55 ปี ราษฎรตำบลตาดทอง โดยราษฎรทั้ง 3 ราย ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นจากเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร รายละ 10,000 บาท และในครั้งนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่าย ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่าง ๆ ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดยโสธร ครอบครัวละ 10,000 บาท  

นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ กล่าวต่อว่า ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล
และคาจิกิ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร มิได้ช่วยเหลือเพียงพื้นที่อำเภอเมืองยโสธรเท่านั้น แต่มีแผนการให้ความช่วยเหลือเป็นเงินพระราชทานในนามของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพื้นที่อำเภอป่าติ้ว และอำเภอกุดชุม รวมจำนวน 3 รายๆ ละ 10,000 บาท เช่นกัน  

                                                       000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี / รายงานจากยโสธร