ลพบุรี-แถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม ประจำปี2562

63

ที่ บริเวณอนุสาวรีย์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการแถลงข่าว งานลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประจำปี 2562 ได้มีการกำหนดจัดงานขึ้น ในระหว่างวันที่ 10 และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย หรือวงเวียนสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี เพื่อรักษาและส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน ได้แสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทย สร้างแนวความคิดทางศิลปะการประดิษฐ์ ให้กับอนุชนรุ่นหลัง เป็นการรักษาประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ ยังปลูกฝังให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและร่วมรับผิดชอบ ในการอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม การสร้างความสามัคคี ความสนุกสนาน ให้กับประชาชน

รวมทั้งระลึกถึง คุณงามความดี ของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่มีต่อเมืองลพบุรี กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย ขบวนแห่ประวัติศาสตร์งานประเพณีลอยกระทง 3 ยุค 3 สมัย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วยขบวนช้าง ขบวนรถม้า ขบวนรถโบราณ ขบวนรถราง และประชาชนที่แต่งกายในยุคสมัยต่างๆ ที่สวยสดงดงาม การประกวดขบวนแห่กระทงจากหน่วยงานราชการ และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ขบวนจากสถานศึกษาที่ส่งเข้าร่วมการประกวด การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงใหญ่ประเภทความคิด ประเภทสวยงาม การประกวดกระทงประดิษฐ์ การแสดงของนักเรียน การจัดแสดงมหรสพ ลิเก ตลก ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ สินค้าโอท็อป รำวงย้อนยุค พร้อมกันนี้มีการร่วมสนุกจับสลากชิงรางวัลรถจักรยานยนต์ และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งผู้ได้รับรางวัลต้องอยู่ร่วมงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม และต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในการรับรางวัลอีกด้วย

//////////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี////////////