แม่ฮ่องสอน-ผู้ว่าฯมอบนโยบาย”สะอาด ปลอดภัย รายได้ดี ชีวีเป็นสุข”

34

ผู้ว่าแม่ฮ่องสอน มอบนโยบายให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถึงแนวทางการทำงาน ยกประเด็น สะอาด ปลอดภัย รายได้ดี ชีวีเป็นสุข

วันที่ 23 ต.ค.62 นายสุวพงส์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายการทำงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ ความอยู่ดีกินดีของประชาชนและช่วยกันพัฒนาแม่ฮ่องสอน ข้าราชการจะต้องทำได้ เพื่อขับเคลื่อนแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเมืองสะอาด ปลอดภัยประชาชนมีรายได้ดีก็จะมีความสุข มี 4 ประเด็นที่จะทำให้ประชาชนมีรายได้มีความสุขมีอาชีพ คือ สะอาด ปลอดภัย รายได้ดี ชีวีเป็นสุข ถ้าทำ 4 อย่าง ก็สอดคล้องและสนับสนุนนโยบายรัฐบาล เรื่องของความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และยุทธศาตร์ชาติ 10 ปี ได้ทุกเรื่อง

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผวจ.มส. กล่าวต่อไปว่า สะอาด ปลอดภัย รายได้ดี ชีวีเป็นสุข ประเด็นแรก คือคำว่า สะอาด การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการมีจิตใจที่สะอาดมีจิตบริการเป็นมิตรกับประชาชน เมืองจะต้องปลอดขยะ ห้องน้ำสะอาดทั้งแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ราชการจุดบริการประชาชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ ประชาชน ต้องมีสุขภาพอนามัยที่ดี บ้านเมือง สถานที่ท่องเที่ยวทางสาธารณะที่อยู่อาศัย จะต้องสะอาด

ส่วนความปลอดภัย ประชาชนจะต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความปลอดภัยจากอาชญากรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ พัฒนาด้านการสาธารณสุข บุคลากรเครื่องมือทางการแพทย์ ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดส่งเสริมการปกป้องสถาบันและการปรองดองสมานฉันท์

สำหรับรายได้ดี ก็จะส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยงการค้าและการผลิต สินค้าใหม่ๆวางจุดขายในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เพิ่มกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว ไม่ใช่มาเที่ยวแม่ฮ่องสอนแต่ไม่มีอะไรซื้อ ไม่มีอะไรทำ ไม่มีสินค้ามาวางขาย ถ้ามาดูวิวดูบรรยากาศอย่างเดียวดูความสวยงามของธรรมชาติ นักท่องเที่ยวก็อาจจะเหงา เราอาจจะสร้างกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีให้นักท่องเที่ยวมามีส่วนร่วมมีกิจกรรมเสริม นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในหมู่บ้าน ชุมชน จะต้องมีกิจกรรมให้ทำ เช่น ทำกับข้าว เย็บผ้า ปักผ้า มีส่วนร่วมกิจกรรมวัฒนะรรมประเพณี และเรามีโอท็อป 5 ดาว มาวางขาย ประชาชนก็จะมีรายได้จาการขายสินค้า หากขายไม่หมดทางเราก็จะช่วยหาตลาดให้ เบื้องต้นจะยกสินค้ามาตรฐาน ไปวางขายในจุดท่องเที่ยว เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชีวิตวัฒนธรรมสุขภาพเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้ทั่วถึง มีการส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนผู้ด้อยโอกาสครัวเรือนยากจนได้รับการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปวิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวการค้าชายแดน

ชีวีมีสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบครัวมีความสุขและอบอุ่นดำรงชีวิตตามจารีตประเพณีที่ดีงามสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงที

////////////// ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน