รพ.กาฬสินธุ์เปิดโครงการรับยาร้านยาใกล้บ้าน

71

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 จ.ขอนแก่น และผู้ประกอบการร้านขายยา จัดโครงการรับยาร้านยาใกล้บ้าน เครือข่ายโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อการพัฒนาระบบบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่านกลไกร้านยาชุมชนอบอุ่น ผู้ป่วยรับยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ เพื่อลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยการรับยาในโรงพยาบาล และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงาน จ.กาฬสินธุ์ นพ.อุดม อรุณรุ่งศรี ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พญ.วาวรรณ ปิยกุลมาลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นพ.พรพัฒน์  ภูนากลม รักษาการนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกันเปิดโครงการรับยาร้านยาใกล้บ้าน เครือข่ายโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ผ่านกลไกร้านยาชุมชนอบอุ่น  “ผู้ป่วยรับยาใกล้บ้าน  เภสัชกรใกล้ใจ”

พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข  มีนโยบายในการลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยในการรับยาของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ให้กับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ป่วย และความเห็นของแพทย์ว่าผู้ป่วยสามารถเข้าร่วมโครงการฯได้

พญ.ทิวาวรรณ กล่าวอีกว่า โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จึงได้ขานรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 จ.ขอนแก่น และผู้ประกอบการร้านขายยาหน่วยร่วมบริการ  จัดโครงการรับยาร้านยาใกล้บ้าน เครือข่ายโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อการพัฒนาระบบบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่านกลไกร้านยาชุมชนอบอุ่น  ผู้ป่วยรับยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ ขึ้น เพื่อลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยการรับยาในโรงพยาบาล และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยใช้เวลาอยู่ที่โรงพยาบาลน้อยลง รวมทั้งลดภาระการเดินทางของผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยสามารถเลือกรับยาที่ร้านยาแผนปัจจุบันใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ด้าน นพ.อุดม อรุณรุ่งศรี ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการรับยาร้านยาใกล้บ้าน เครือข่ายโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ผ่านกลไกร้านยาชุมชนอบอุ่น  “ผู้ป่วยรับยาใกล้บ้าน  เภสัชกรใกล้ใจ” ให้กับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง) ดังกล่าว จะลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาล   และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย ซึ่งในขณะนี้มีร้านยาใน จ.กาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 7 ร้าน ในเขตอำเภอเมือง ได้แก่ ร้านบุญยงค์เภสัช ร้านดอกเตอร์ฟาร์มาซี เขตอำเภอสมเด็จ ได้แก่ ร้านหมอยาสมเด็จ ร้านแสวงโอสถ สาขา 3 และสาขา 4 เขตอำเภอห้วยเม็ก ได้แก่ ร้านชัชวาลย์เภสัช 2 และร้านเต็กฟาร์มาซี

นพ.อุดมกล่าวอีกว่า ในเบื้องต้นจะเปิดให้บริการสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง) ที่มีความสมัครใจรับยาที่ร้านยา 3 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหอบหืดหรือปอดอุดกั้นเรื้อรัง  ซึ่งแพทย์พิจารณาแล้วว่าผู้ป่วยมีอาการคงที่และได้รับยาเดิมอย่างต่อเนื่อง และสามารถไปรับยาที่ร้านยาได้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยสามารถรับยาที่  ร้านยาใกล้บ้าน ผ่านการให้บริการที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการรับยาที่โรงพยาบาล ซึ่งยาที่ผู้ป่วยจะได้รับจากร้านยา จะเป็นยาที่จัดส่งมาจากจากโรงพยาบาล เป็นยารายการเดียวกัน ยี่ห้อเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วย โดยจะมีเภสัชกรประจำร้านยาให้คำแนะนำผู้ป่วยในการใช้ยาอย่างถูกต้องปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและหลักเกณฑ์เงื่อนไขเพิ่มเติม ได้ที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โทร. 043-811020  ต่อ 1137 

//////////////ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์