ยโสธร-งานประเพณีแห่ไฟโมงเมงในเทศกาลวันออกพรรษา

86

ชาวตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จัดงานประเพณีออกพรรษาที่บึงแก แห่ไปโมงเมง และแห่ปราสาทผึ้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนและร่วมสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป    

ที่บริเวณถนนโมงเมงภายในชุมชนบ้านบึงแก ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานประเพณีออกพรรษาที่บึงแกแห่ไฟโมงเมง พร้อมมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่ปราสาทผึ้งและร่วมชมการประดับตกแต่งไฟโมงเมงภายในถนนโมงเมงตลอดสายซึ่งมีความยาวกว่า 200 เมตร โดยมีนักท่องเที่ยวไปชมความงดงามของไฟโมงเมงและร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของชุมชนเป็นจำนวนมาก

นางสาวมาริสา  สีลาพัฒน์ นายอำเภอมหาชนะชัย กล่าวถึงการจัดงานประเพณี “ออกพรรษาที่บึงแก แห่ไฟโมงเมง” ว่า ประเพณีแห่ไฟโมงเมง เป็นประเพณีที่ชาวบ้านบึงแก อำเภอมหาชนะชัย ได้จัดขึ้นในช่วงเทศกาลวันออกพรรษาของทุกปี ซึ่งได้ยืดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลโดยมีความเชื่อตามพุทธประวัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดา บนสรวงสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ในระหว่างเข้าพรรษาและได้เสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย์ในวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนต่างปิติยินดีในจริยวัตรของพระพุทธองค์จึงได้ปฏิบัติกิจกรรมจุดประทีปโคมไฟถวายเป็นพุทธบูชาในอดีตชาวบ้านบึงแกทุกครัวเรือนจะทำไฟโมงเมงจากวัสดุไม้ไผ่ กระดาษแก้วและเทียนไขทำเป็นประทีปโคมไฟ เพื่อห้อยประดับไว้ที่หน้าบ้าน และนำไปถวายพระสงฆ์ที่วัดในวันออกพรรษาโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อเป็นพุทธบูชา ต่อมาในปีพ.ศ. 2561 ชาวบ้านจึงได้ยกเอาประเพณีแห่ไฟโมงเมงซึ่งเป็นประเพณีของท้องถิ่นขึ้นมาเป็นงานประเพณีระดับอำเภอ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนและเผยแพร่วัฒนธรรมในชุมชนให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างทั่วถึง ซึ่งชาวตำบลบึงแกเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาฟื้นฟู และเผยแพร่ประเพณีแห่ไฟโมงเมงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สามารถพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน  จึงได้จัดงานประเพณี “ออกพรรษาที่บึงแก แห่ไฟโมงเมง”  ขึ้นเป็นครั้งแรก และในปี พ.ศ.2561 และในปีนี้จัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานงานประเพณีแห่ไฟโมงเมงให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป และเป็นการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุนชนให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานประเพณี “ออกพรรษาที่บึงแก แห่ไฟโมงเมง”ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งในอำเภอมหาชนะชัย สำหรับการจัดงานประเพณี”ออกพรรษาที่บึงแกแห่ไฟโมงเมง” ในปีนี้ มีกิจกรรมจัดซุ้มนิทรรศการไฟโมงเมง กิจกรรมแห่ไฟโมงเมงและการประกวดขบวนแห่ปราสาทผึ้งจาก 10 หมู่บ้านในตำบลบึงแก การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์จากหลายชุมชน มีการแสดงของศิลปินค่ายไหทองคำเรคคอร์ด และศิลปินนักร้องหมอลำอีกหลายคน

ไฟโมงเมง เป็นโคมไฟชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านใช้จุดไฟให้มีแสงสว่างเพื่อนำไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลวันออกพรรษาที่ชาวบ้านแห่งนี้พากันยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยในสมัยโบราณการทำไฟโมงเมงจะทำจากไม้ไผ่แล้วนำเยื่อไม้ไผ่มาปิดทับเป็นโคมไฟก่อนจะใช้เทียนไขหรือตะเกียงเข้าไปไว้ด้านในก่อนจุดไฟให้เกิดแสงสว่างโดยชาวบ้านเรียกไฟโมงเมง แต่ปัจจุบันได้ดัดแปลงมาใช้กระดาษแก้ว หรือผ้าบางๆหลากสีสันแทนเยื่อไม้ไผ่

                                                        0000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี / รายงานจากยโสธร