ยโสธร-สัมมนาสร้างความเข้าใจด้านพลังงานทางเลือก

40

พลังงานจังหวัดยโสธรจัดการประชุมสัมมนาการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกให้กับเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ จำนวน 20 จังหวัด ให้มีส่วนร่วมรับรู้ต่อการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกและเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก

ที่ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นางสาวสิริมา  วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานโครงการ สร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธรได้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกให้กับเยาวชนจากสถานศึกษา และเป็นการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก

นายมงคล  พูลเพิ่ม นายช่างเทคนิคชำนาญงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร กล่าวว่า จังหวัดยโสธรเป็น 1 ใน 10 จังหวัดยุทธศาสตร์ที่ได้เข้าร่วมโครงการ การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคส่วนต่างๆในจังหวัดยโสธร ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯเป็นอย่างสูง มีนักเรียนและคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงานเป็นจำนวนมาก

สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องดำเนินการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกให้เยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือระหว่าง กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน กระทรวงพลังงาน และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะดำเนินการสร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์เดิม 10 จังหวัด และขยายผลสำเร็จสู่จังหวัดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมอีก 10 จังหวัด รวมทั้งหมด 20 จังหวัด ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความประสงค์ที่จะจัดโครงการ การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 ขึ้น เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนให้เข้าใจต่อประเด็นการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานและพลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580

                                                       0000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี / รายงานจากยโสธร