ศรีสะเกษ-เยาวชนเมืองศรีฯ จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม

44

ศรีสะเกษ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนเมืองศรีฯ จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” กระตุ้นให้สังคม ได้ตระหนักในความสำคัญของเยาวชน โดยการยกย่องเชิดชู ให้การสนับสนุนในกิจกรรมในวันเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 2 กันยายน 2562 ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562  ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนเมืองศรีฯ จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ” และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เยาวชนดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ และบุคคลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้เยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน

นายพชร บุญเหลือ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 จึงร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยภาคีทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเยาวชน  เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนเอง และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านให้ดำรงอยู่กับคนรุ่นใหม่ รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ ( Public Mind ) คือการปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมจากภายใน ให้บุคคลรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์ประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ ที่จะดูแลและบำรุงรักษาร่วมกัน เกื้อกูลช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบสังคม ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของกิจกรรมจิตสาธารณะก็คือ เป็นกิจกรรมตามความสมัครใจ เด็กและเยาวชนจะต้องลงมือกระทำด้วยความรับผิดชอบของตนเองโดยคำนึงผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ โดยปีนี้ ได้กำหนดหัวข้อจัดกิจกรรมคือ “เยาวชนเมืองศรีฯ จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการณรงค์และตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ ป่าไม้ ลำธาร หรือแม้กระทั่งสภาพแวดล้อมสังคมที่ สังคมที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน