จ.เลย พิธีบรรจุพระบรมสารีรักธาตุและพุทธาภิเษกพระประทานพุทธมณฑล ยามว่า “ พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ (จำลอง) ที่ พุทธมณฑลจังหวัดเลย บ้านท่าบุ่ง ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย  นายพรชัย  ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและ พระปรีชามุณี เจ้าคณะจังหวัดเลยประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมในพิธีบรรจุพระบรมสารีรักธาตุและพุทธาภิเษกพระประทานพุทธมณฑล นามว่า “ พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ (จำลอง) ขนาดความสูง 12 นิ้ว

 นายทรงพุฒิ  ชรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย  รายงานว่า จ.เลย  พร้อมด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมสร้างพุทธมณฑลขึ้นเมื่อปี 2548 ณ  บ้านท่าบุ่ง ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย    สร้างพระพุทธรูปปางลีลา ขนาดสูง 12 เมตร  ชนิดโลหะ จำนวน องค์   โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายกทรงมีพระเมตตาและทรงประทาน แผ่นทางในพิธีเททองหล่อพระประทาน ในวันมาฆบูชาปี 2562 ประทานนามพระประทานพุทธมณฑลจังหวัดเลย นามว่า “ พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธพุทธมณฑลสุทรรศน์ (จำลอง)  ประทานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งจะบรรจุในเกศพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลจังหวัดเลย     จังหวัดเลยและคณะสงฆ์จึงได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพุทธาภิเษกประประธานพุทธมณฑลจังหวัดเลย   ในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 .ในวันนี้ 

แสดงความคิดเห็น