พุทธศาสนิกชนในจังหวัดยโสธรพร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาวร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขะบูชา ที่บริเวณวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมเพชร  สร้อยสระคู นางสาวสิริมา  วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และนายสุวัฒน์  เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดยโสธรพร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาวร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 69 รูป เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันวิสาขะบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ในปีนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา โดยย่อมาจาก วิสาขะปุรณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ตรงกับวันเพ็ญเดือน ตามปฏิทินจันทรคติของไทย และความสำคัญอีกอย่างก็คือ วันวิสาขะบูชา เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ตรงกันทั้ง วาระ และทำให้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเอาวันมหามงคลนี้เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ  อันสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ชี้ทางเพื่อกำจัดทุกข์และบอกหนทางแห่งความสุขแก่ชาวโลกตั้งแต่ปัจจุบันชาติไปจนกระทั่งถึงพระนิพพานแม้ว่าจะเสด็จดับขันปรินิพพานไปนานกว่า 2,500 ปีแล้วก็ตาม แต่อมตธรรมของพระพุทธองค์ก็ยังคงอยู่คู่โลกและยังอำนวยประโยชน์สุขให้แก่มหาชนผู้ประพฤติปฏิบัติตามมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ซึ่งทำให้ประชาชนที่มีจิตศรัทธาเข้าวัดทำบุญกันเป็นจำนวนมากหรือวันสำคัญสากลของโลก นั่นเอง

 

                                                 000000000000000000000000000                                 

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น