วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการ bigcleaning year ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 พร้อมนำประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่ประกอบไปด้วยข้าราชการ ศาล ตุลาการ ทหาร ตำรวจ นักเรียนนักศึกษา พ่อค้าและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาสถานที่และทำความสะอาด บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ  ที่จะใช้เป็นสถานที่จัดงานพิธีอันเป็นมหามงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งตัดหญ้า เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กวาดและล้างทำความสะอาดถนน ขุดดินออกจากช่องทางระบายน้ำ เพื่อเปิดช่องทางให้น้ำไหลได้สะดวก ในช่วงฤดูฝน เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด ภายในรอบศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้น่าอยู่ น่าทำงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ราชการ ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด ทำให้บ้านเมืองหน้าอยู่  และเพื่อเฉลิมพระเกียรติทำความดีถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น ตามแนวทางพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งมั่นให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

จังหวัดบึงกาฬได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในห้วงวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 นี้เป็นพิธีอันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย สมควรที่จะต้องจัดเตรียมสถานที่การจัดงานพิธีให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ในทุกพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬ โดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ภายใต้จิตอาสา ร่วมกันทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในการเก็บกวาดขยะ ปลูกต้นไม้ บำรุงดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมถึงการรณรงค์สนับสนุนให้มีการสร้างวินัยในการจัดการบ้านเมืองให้สะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความยั่งยืนจนเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งโครงการ big cleaning year จังหวัดบึงกาฬในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก และกำหนดให้จัดโครงการ big cleaning year ขึ้นในทุกเดือนๆละ 1 ครั้งไปจนถึงเดือน ธันวาคม 2562 นี้.

แสดงความคิดเห็น