จ.ศรีสะเกษ เปิดโครงการหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

23

จ.ศรีสะเกษ เปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ณ ศูนย์เรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล บ้านตาเหล็ก ตำบลมืองหลวง อำเอหัวยหับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล  รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15-19  ธันวาคม 2563  โดยมี นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นำกลุ่มเป้าหมายมาจากพื้นที่อำเภอห้วยทับทัน และอำเภออุทุมพรพิสัย ประกอบด้วย ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 72 คน  และโครงการจ้างงาน สร้างรายได้ จำนวน 3 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อให้เป็นแกนนำในการพัฒนาและสามารถเป็นครูกระบวนการ ครูกสิกรรม ครูประจำฐานเรียนรู้ การพึ่งพาตนเองและครูพาทำได้ต่อไป

นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรีสะเกษ  กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณแผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจกการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564  ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,434 คน  ประกอบด้วย ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 1,050 คน และผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานสร้างรายได้ จำนวน 384 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 14 รุ่นๆ ละ 5 วัน เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยความว่า “เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศศึกษา วิเคราะห์ วิจัยจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565″นี้

///////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ