เลย- นพค.23 จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

5

เลย- นพค.23 จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” อ.ท่าลี่ จ.เลย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จากเมืองชายแดนและกระแสนักเรียนในขณะนี้

เมื่อเวลา 08.30 น.เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2563 ณ ร.ร.ชุมชนบ้านปากห้วย ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย
พ.อ.ไชชโย ไชยทะเศรษฐ รอง ผบ.นพค.23 เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยการดำเนินการของ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ.
พ.อ.ไชชโย ไชยทะเศรษฐ รอง ผบ.นพค.23 รหัส 3A – 043 หน.ชุดวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน บรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์การผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความซาบซึ้ง ภาคภูมิใจ และสำนึกบุญคุณของบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ที่ได้มีธงชาติและเพลงชาติไทย บ่งบอกถึงเอกลักษณ์เอกราช ความเป็นชาติไทยปลุกใจให้เกิดความรักชาติและความเสียสละของบูรพกษัตริย์และวีรชนไทย รณรงค์ให้เกิดค่านิยมในการปฏิบัติเพื่อแสดงความเคารพต่อธงชาติและเพลงชาติ ให้เป็นอัตลักษณ์เป็นการเทิดทูนสถาบันของคนไทยพร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมและ พร้อมจะเป็นข้าราชการ พลเมืองดี และเป็นพลังของแผ่นดิน เพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปรักชาติ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และอบรมได้สาธิตการช่วยชีวิตขั้นต้น (CPR) พร้อมการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าช่วยชีวิต (AED) มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 78 คน

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย