ลพบุรี-ปศุสัตว์ลพบุรี จัดประชุม ผู้ประกอบการ ป้องกันโรคหมู ในทุกพื้นที่ของจังหวัด”

39

วันที่30พ.ย.2563เวลา13.30น. นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม
เตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รวมทั้งแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคระบาดอื่นๆของสุกรในจังหวัดลพบุรี ครั้งที่2/2563โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ หน่วยHHU เจ้าพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งในจังหวัด ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น32คน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

จากการที่มีข่าวการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF)ในประเทศเพื่อนบ้าน พบการระบาดทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม กัมพูชาและเมียนมา ซึ่งเป็นโรคที่ยังไม่มียาและวัคซีน เมื่อสุกรเป็นโรคASFแล้วจะสร้างความเสียหายให้แก่การเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก โรคนี้ไม่ติดต่อคน และยังไม่มีการระบาดในประเทศไทย

ขณะที่ประเทศไทยยังคงสถานะประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ “ปลอดจากโรคนี้” แต่ด้วยความเสี่ยงที่โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF) อาจเล็ดลอดเข้ามาในไทยได้ โดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่มีช่องทางติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันโรคดังกล่าวในสุกร

จังหวัดลพบุรีมีการเลี้ยงสุกรเป็นจำนวนมากประมาณ530,000ตัว กระจายการเลี้ยงอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัดลพบุรี จากการตรวจสอบยังไม่พบโรคระบาดใดๆในสุกรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี แต่เพื่อเป็นการดำเนินงานในเชิงรุก ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีจึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อระดมความคิดจากผู้เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุกรทั้งหมดของจังหวัดลพบุรีในวันนี้ รวมทั้งมีมาตรการที่เข้มงวดต่อเจ้าพนักงานตรวจโรคสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งของจังหวัดลพบุรี จากการประชุมสรุปได้ว่าผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายใหญ่จะช่วยสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยที่เลี้ยงอยู่ในบริเวณใกล้เคียง จัดตั้งจุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคฉีดพ่นยานพาหนะรถขนส่งสุกร รวมทั้งทางปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอจะจัดเจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้ในการป้องกันโรคแก่ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยทุกฟาร์ม ตลอดจนออกตรวจสอบเขียงสุกรให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอีกด้วย

อนันต์ อ่ำทอง ผู้สื่อข่าวจังหวัดลพบุรี