จ.ศรีสะเกษ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความสิริมงคลแก่ประเทศและปวงชนชาวไทย

29

จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความสิริมงคลแก่ประเทศและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องในโอกาสวันชาติจนถึง 5 ธันวาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์พ่อหลวง ร.9              

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความสิริมงคลแก่ประเทศ และ ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า  เนื่องในโอกาสวันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2563 เป็นการแสดงความจงรักภักดีและต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยมีพระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมพระสังฆาธิการ ร่วมเจริญพุทธมนต์กับหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และ โรคระบาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งผู้คนภายในประเทศเกิดความขัดแย้งทางความคิด  มีความแตกแยกในสังคม ขณะที่สังคมส่วนใหญ่ในประเทศนับถือพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมติมหาเถรสมาคม จึงเห็นควรให้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ  เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี  จึงกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความสิริมงคลทุกวันเสาร์จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ  จังหวัดศรีสะเกษโดยคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์เพื่อความสิริมงคลแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยร่วมกัน

/////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ