ลพบุรี-ศูนย์การทหารปืนใหญ่นำน้องๆ ทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ

22

ลพบุรีศูนย์การทหารปืนใหญ่นำน้องๆ ทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อใช้หลักศาสนากล่อมเกลาให้แข็งแรงทางด้านจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจ ระหว่างการเข้ามารับการฝึก เพื่อรับใช้ประเทศชาติอย่างสมเกียรติ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563ที่ ศาสนสถาน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี พันเอกอัมรินทร์ ทรงผาสุข รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้เป็นประธาน ในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สำหรับทหารกองประจำการผลัดใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2 ของหน่วยขึ้นตรง ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ , กองพันทหารปืนใหญ่ และ กรมนักเรียน โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รวม 218 นาย เพื่อใช้หลังธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยกล่อมเกลาทางด้านจิตใจ ให้แข็งแรง ควบคู่กับความแข็งแรงทางร่างกาย หลังเข้ารับใช้ชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างของทหารที่ดี มีคุณธรรม ตามนโยบายของกองทัพบก

โดยได้รับความเมตตา จาก ท่านเจ้าคุณพระศรีวรกุล เจ้าอาวาสวัดสิริจันทร์นิมิตวรวิหาร (อ่าน = สิ-ริ-จัน-ทะ-ระ-นิ-มิด) หรือ วัดเขาพระงาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจที่ดีในการรับใช้ชาติอย่างสมเกียรติ

ทั้งนี้ ในระหว่างพิธี น้องๆ ทหารใหม่ยังได้ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณต้น ต่อเบื้องหน้าพระรัตนตรัย ว่า…จะตั้งใจรับการฝึกอย่างอดทน เป็นทหารที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในหลักธรรมของพระพุทธศสานา และจะไม่หลบหนีราชการทหารเป็นอันขาด อีกด้วย

ผู้สื่อข่าวลพบุรี อนันต์ อ่ำทอง