อุบลราชธานี-สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานีรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 462 คน

48

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี นายนพรัตน์ ทองแสง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี เปิดเผยว่าคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ชุดที่ 60 ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564-2565เพื่อทำหน้าที่แทนผู้แทนสมาชิกชุดเดิมที่จะหมดวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งสหกรณ์ได้กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมปทุมมณีเทวา สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด

นายนพรัตน์ ทองแสง กล่าวว่า ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัดมีสมาชิก สามัญ จำนวน 16,251 จะมีผู้แทนสมาชิกในอัตราส่วนสมาชิก 35 คน ต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน ซึ่งรวมผู้แทนสมาชิกจะได้รวม 462 คน สำหรับการสมัครผู้แทนสมาชิกทางสหกรณ์จะทำการตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 27 พฤศจิกายน
2563 จะดำเนินการเลือกตั้งในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 ณ สถานที่เลือกตั้งตามที่สหกรณ์กำหนดและจะประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564-2565 ภายในวันที่ 14
ธันวาคม 2563

ภาพ/ข่าว วิชิต(วัชรพล)/อุบลราชธานี