ลพบุรี-ปศุสัตว์ลพบุรี จัดประชุมผู้ประกอบการฟาร์มสุกรเพื่อระดมความรู้ความคิดเห็นร่วมกันป้องกันโรคสุกร ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี”

87

วันที่12พ.ย.2563เวลา13.30น.นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รวมทั้งแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคระบาดอื่นๆของสุกรในจังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลพบุรี ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น36คน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีิ

จากการที่มีข่าวการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟรกาในสุกร(ASF)ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นโรคที่ยังไม่มียาและวัคซีน เมื่อสุกรเป็นโรคASFแล้วจะสร้างความเสียหายให้แก่การเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก โรคนี้ไม่ติดต่อคน และยังไม่มีการระบาดในประเทศไทย

ส่วนโรคPRRS(พีอาร์อาร์เอส หรือเพิร์ส)ซึ่งมีข่าวการเกิดโรคในจังหวัดสระแก้ว ก็เป็นโรคที่เป็นเฉพาะในสุกร เกิดจากเชื้อไวรัส ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งระบบสืบพันธ์ุและระบบหายใจของสุกรเท่านั้นไม่ติดต่อคน หากประชาชนผู้บริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุก ก็ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด

จังหวัดลพบุรีมีการเลี้ยงสุกรเป็นจำนวนมาก กว่า500,000ตัว กระจายการเลี้ยงอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัดลพบุรี จากการตรวจสอบยังไม่พบโรคระบาดใดๆในสุกรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี แต่เพื่อเป็นการดำเนินงานในเชิงรุก ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีจึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อระดมความคิดจากผู้เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุกรทั้งหมดของจังหวัดลพบุรีในวันนี้ และจากการประชุมสรุปได้ว่าผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายใหญ่จะช่วยสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยที่เลี้ยงอยู่ในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งทางปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอจะจัดเจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้ในการป้องกันโรคแก่ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยทุกฟาร์มด้วย

ผู้สื่อข่าวลพบุรี อนันต์ อ่ำทอง