หนองคาย-ชี้แจงระเบียบเลือกตั้งนายก อบจ เลือกตั้งสมานฉันท์

24

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย ชี้แจงระเบียบ กฎหมายการเลือกตั้ง นายก อบจ.หนองคายและสมาชิกสภา อบจ.หนองคาย ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทราบเพื่อสร้างการเลือกตั้งที่สมานฉันท์ สุจริตโปร่งใส

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 พ.ย. 63 ที่ห้องประชุมร่มไทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จากนั้นนายจิรศักดิ์ ศรีคชา ประธานการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.หนองคาย และนายก อบจ.หนองคาย ได้กล่าวถึงรูปแบบในการดำเนินการเสริมสร้างกระบวนการเลือกตั้งให้เกิดความสมานฉันท์ แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.หนองคาย และ สมาชิกสภา อบจ.หนองคาย ที่เข้าร่วมการอบรมได้ทราบ

ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น และยอมรับผลการเลือกตั้ง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี และความเป็นมิตรที่ดีต่อกัน และรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปเลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส

สำหรับสนามเลือกตั้ง นายก อบจ.หนองคาย และ สมาชิกสภา อบจ.หนองคาย มีทั้งหมด 30 เขตเลือกตั้ง มีผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายก 4 คน ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายยุทธนา ศรีตะบุตร อดีตนายก อบจ.หนองคาย หัวหน้ากลุ่มรักหนองคาย, หมายเลข 2 นายธนพล ไลละวิทย์มงคล ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย, หมายเลข 3 นายกฤศภณ หล้าวงศา ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าหนองคาย และหมายเลข 4 นายสมคิด บาลไธสง ผู้สมัครอิสระ อดีต ส.ส.หนองคาย ส่วนผู้สมัครสมาชิก สภา อบจ.หนองคาย 94 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครแต่ละคนอย่างละเอียด.

ภาพ/ข่าว กำธร กองสมบัติ  / หนองคาย