แม่ฮ่องสอน-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯโปรดกระหม่อมให้ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 อ.ปางมะผ้า

24

ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯโปรดกระหม่อมให้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญสิ่งของพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบให้แก่นักเรียน โดยเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน กระเป๋านักเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน ประจำปี การศึกษา 2563 ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 อำเภอปางมะผ้า จำนวน 273 คน

ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 มีบุคลากร จำนวน 53 คน ฝ่ายบริหาร 2 คน ข้าราชการครู 22 คน พนักงานราชการ 14 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 6 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 8 คน มีนักเรียนทั้งหมด 273 คน ปี 62 โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับปรุมศึกษาปีที่1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนตามรายวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแผนการเรียน วิทย์-คณิต คหกรรม และอุตสาหกรรม นอกจากนั้นโรงเรียนเปิกดการเรียนการสอนงานอาชีพ โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพและสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันหลังจากจบการศึกษา

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล