ยะลา-รมช.เกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ยะลา ตรวจเยี่ยมโครงการด้านการเกษตร

12

วันนี้ 30 ต.ค.63  ที่ บ้านถ้ำทะลุ หมู่ที่ 1 ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังตา จ.ยะลา นางสาวมนัญญา ไชยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ  เดินทางลงมาในพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมสหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ้ำทะลุ จำกัด โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชกา

ร กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ และชาวบ้านในพื้นที่ ต.ถ้ำทะลุ  ร่วมให้การต้อนรับสำหรับสหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ้ำทะลุ จำกัดเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่การรวบรวมน้ำยางสดมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควันแล้วนำมาสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง เป็นการดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราให้สูงขึ้น หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา อ.ธารโต จ.ยะลา พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ในการดำเนินการโครงการต่างๆ ประกอบด้วย โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตรกร กิจกรรมโครงการซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ ผลิตภัณฑ์ยางพาราของกลุ่มเกษตกรทำสวนและผลิตภัณฑ์ยางพาราตาชี กิจกรรมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามโครงการพระราชดำริ อ.ธารโต จ.ยะลา กิจกรรมของสหกรณ์หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 จำกัด ผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์ยะลา สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา และตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงาน

นางสาวมนัญญา ไชยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขอเน้นย้ำเรื่องการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกให้มากที่สุด สหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคน เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินงานจะต้องย้อนกลับไปหาสมาชิกให้มากที่สุด ร่วมกันส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าปลอดภัยและมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านรายได้ และการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นสิ่งสำคัญ โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ได้ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ข้ามามีบทบาทมากขึ้น สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาบริหารจัดการสหกรณ์และชุมชนของตนเองต่อไป ด้านการตลาดกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร ได้นำสินค้าของตนเองมาจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม ผู้บริโภคได้สินค้าที่สะอาดปลอดภัย ซึ่งจะเชื่อมโยงกับโครงการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย จนนำไปสู่แนวทาง “ตลาดนำการผลิต” รวมทั้งโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยทางถนน เป็นการขับเคลื่อนให้สถาบันเกษตรกรผลิตเสาหลักนำทางและแผ่นยางครอบแบริเออร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศให้สูงขึ้นด้วย

รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับสหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ้ำทะลุ จำกัด เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เป็น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดำเนินการรวบรวมน้ำยางพาราสด จากนั้นได้รับงบทั้งนี้สหกรณ์ฯ มีความพร้อมในการแปรรูปยางพาราเพื่อใช้หน่วยงานภาครัฐตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยการผลิตเสาหลักนำทางยางธรรมชาติและแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต จำหน่ายให้กับกรมทางหลวงชนบทต่อไป

ภาพ/ข่าว อะหมัด/มาวันดี/ยะลา