ลพบุรี-สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวใน“โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนในพื้นที่

14

รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 4 และนายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี ร่วมมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ตาม “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการมีเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวไว้ปลูกเป็นแหล่งอาหารสำหรับบริโภคในครัวเรือน ซึ่งจังหวัดลพบุรีมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ อยู่ในรอบการจัดส่ง รอบที่ 1 จำนวน 1,888 ราย อยู่ในพื้นที่ 11 อำเภอ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการส่งมอบให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อดำเนินการแจกจ่ายให้กับเกษตรกรตามที่ได้ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว

สำหรับโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงการฯ ขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคเอกชน 2 แห่ง คือ บริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่ง ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดจะทำการจัดส่งภายใต้กลไกการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเกษตรกร 1 ครัวเรือน (ทะเบียนบ้าน) จะได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียน จำนวน 1 สิทธิ์ คือ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 4-5 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า ผักกาด กวางตุ้ง แตงกวา คะน้ายอด กะเพรา และพริกขี้หนู ซึ่งผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ครบตามเป้าหมาย 300,000 ราย โดยมีการจัดส่งแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 จำนวน 200,000 ราย จัดส่งในเดือนตุลาคม 2563 และรอบที่ 2 จำนวน 100,000 ราย จัดส่งในเดือนพฤศจิกายน 2563

อนันต์ อ่ำทอง ผู้สื่อข่าวลพบุรี