ลพบุรี-กสทช. โรดโชว์ เปิดเวทีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ด้านการส่งเสริมสิทธิพิเศษและเสรีภาพของประชาชนประจำปี 2563

38

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ห้องพระยาวิชาเยนทร์โรงแรมลพบุรี อินรีสอร์ทตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี นายไพโรจน์ โพธิไสย กรรมการติดตามส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและติดตาม ประเมินผลการดำเนินการและการบริหารของ กสทช .เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง ,กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)และวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อกระบวนการดำเนินงานของโครงการที่เข้าร่วม ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบจากการเข้าร่วมโครงการ ของ กสทช .ตามแผนปฏิบัติการในปี 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 150 คน ประกอบด้วยประชาชน,ผู้นำชุมชน,ผู้ประกอบการ,ผู้มีส่วนได้เสียกับการดำเนินงาน ของ กสทช.ตามแผนปฏิบัติการในปี 2563 ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในภูมิภาคเอเชียกลาง

โดยการประชุมได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือช่วงเช้า เป็นการกล่าววัตถุประสงค์และที่มาของการจัดประชุมนำเสนอผลการศึกษาการติดตามและการประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช.โดย รศ.ดร.บรรพต วิรุณราช หัวหน้าโครงการพร้อมด้วย รศ.ดร.อาจารย์ดรสุมาลี วงษ์วิฑิตและดร. ชำนาญ งามมณีอุดม คณะผู้วิจัย และในช่วงบ่ายเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โดยจัดรูปแบบกลุ่มย่อยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช.

ทางด้าน นายไพโรจน์กล่าว่าในวันนี้ทางกสทช.ได้มีการเปิดประชุมเป็นครั้งแรกในจังหวัดลพบุรีเป็นการนำร่องโดยจะมีการจัดการประชุมไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในทุกสาขาอาชีพ รายการใช้บริการของโทรศัพท์หรือคลื่นความถี่ ตลอดจนการใช้บริการทีวี ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของ กสทช.ว่าเป็นอย่างไรดีหรือไม่ โดยเฉพาะปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบ เพื่อที่จะนำไปเสนอ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการปรับปรุงและแก้ไข ตามอำนาจหน้าที่และ ตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้สื่อข่าว อนันต์ อ่ำทอง